Nyheter

Förnyelse av Trafiksystem centrala Partille – främjar stadsutveckling och hållbara resor

Partille kommun samarbetar med Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västtrafik för att förnya det centrala trafiksystemet i Partille. Infrastrukturprojektet innefattar planer på att omvandla Landvettervägen till en kommunal stadsgata, förbättringar av Partillemotet och Skulltorpsmotet och en ny lokal och regional tvärförbindelse – ”Brännetleden”. En avsiktsförklaring läggs fram för beslut av kommunfullmäktige den 4 juni 2024.

– Vårt gemensamma mål är att främja hållbara resor och framkomlighet för transporter både lokalt och regionalt. Genom detta projekt kommer vi inte bara förbättra infrastrukturen, utan också gynna stadsutvecklingen och skapa bättre boendemiljöer i centrala Partille, säger Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande i Partille efter styrelsens beslut den 22 maj att föreslå att kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen för Trafiksystem centrala Partille vid sitt nästa sammanträde.

Infrastrukturprojektet utgör även en central del av den övergripande visionen i länet att skapa en ny tvärförbindelse öster om Göteborg. Genom Brännetleden, som ny statlig regional genomfartsled, kommer regionens infrastruktur att förbättras och de omgivande kranskommunerna att sammanlänkas.

Ny väg, förbättrade mot och stadsgata i centrum

Infrastrukturprojektet inkluderar följande åtgärder:

Omvandling av Landvettervägens norra del till stadsgata: Här kommer bostäder, verksamheter och utbyggd kollektivtrafik att integreras för att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö för invånare och besökare.

Ny väg mellan Åstebo och Skulltorpsmotet: Vägen med arbetsnamnet Brännetleden kommer att avlasta och ersätta Landvettervägen som en statlig regional genomfartsled öster om Göteborg. Dessutom omvandlas Tingsvägen till en bostadsgata och stängas av för genomfart.

Förbättringar av Partillemotet och Skulltorpsmotet: Syftet är att hantera trafikflöden från både Landvettervägen och den nya Brännetleden samt att stärka kapaciteten för kollektivtrafik

Infrastrukturprojektets kostnader och finansiering

Infrastrukturprojektet är omfattande och beräknas kosta cirka 1 till 1,1 miljarder kronor i 2024 års prisnivå. Projektet involverar flera delar, och initialt föreslås kostnadsfördelningen mellan parterna enligt följande:

Omvandling av Landvettervägens norra del till stadsgata
Kostnad: 300 miljoner kronor
Finansieras av: Västra Götalandsregionen och Partille kommun (till lika stora delar)

Byggnation av nya Brännetleden
Kostnad: 820 miljoner kronor
Finansieras av: Partille kommun

Trimning av Partillemotet och ombyggnation av Skulltorpsmotet
Kostnad: 17 miljoner kronor respektive 82 miljoner kronor
Finansieras av: Trafikverket

Investering som gynnar hela Göteborgsregionen

Genom bostadsutveckling i centrala Partille, med en förväntad tillväxt på 6500 bostäder och 132 000 kvadratmeter verksamhetsyta fram till år 2050, räknar kommunen med att kunna finansiera sina delar av infrastrukturprojektet med intäkter från markförsäljning och exploateringsavtal.

Brännetleden är inte bara till nytta för Partilles utveckling utan även för Härryda, Göteborg och hela Göteborgsregionen. Utöver beslutet om avsiktsförklaringen om Trafiksystem centrala Partille, gav kommunstyrelsen därför kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta för att få medfinansiering för den nya vägen från staten, regionen eller andra aktörer.

– Vägen kommer ha stor regional nytta. Kostnaden bör därför bäras av flera parter. Hanteringen av eventuella kostnadsökningar kopplade till förnyelsen av Trafiksystem centrala Partille ska också redas ut och tydliggöras innan kommunen tecknar medfinansieringsavtal. Vår inriktning är att Partille kommun inte ska stå för kostnadsökningar kopplade till den regionala nyttan, avslutar Marith Hesse.

Långsiktig tidplan från avsiktsförklaring till byggstart

Stora infrastrukturprojekt tar tid att planera. Med avsiktsförklaringen startar den officiella planläggningen av Trafiksystem centrala Partille.

För att bedöma projektets genomförbarhet måste flera faktorer undersökas. En miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig för att visa hur projektet påverkar människor, natur, klimat och kulturmiljö. Dessutom måste flera olika detaljplaner och vägplaner utarbetas och godkännas för olika delar av projektet.

Innan bygget kan påbörjas måste parterna också underteckna ett medfinansieringsavtal som fastställer hur Infrastrukturprojektets kostnader slutligen ska fördelas.

Beroende på hur planeringen framskrider beräknas bygget kunna påbörjas mellan 2027 och 2029, och hela trafiksystemet skulle då kunna stå färdigt någon gång mellan 2032 och 2035.