Nyheter

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked till förslag om utveckling av LF Arena

Piteå kommun utreder utveckling av LF Arena. Ansökan om planbesked fick godkänt på Samhällsbyggnadsnämndens möte i maj.

Piteå kommun har visioner om att utveckla LF Arena till en elitfotbollsarena. I Kultur- och fritidsnämndens strategiska plan 2025–2027 finns visionen med som ett förslag. Det slutliga beslutet om strategisk plan och årsbudget 2025 fattas av kommunfullmäktige i juni där alla nämnders förslag till investeringar vägs samman och landar i en prioritering.

Det innebär att processen kring LF Arena är i en utredningsfas där det tittas på förutsättningar och budget.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ställning till ansökan om planbesked. Det är ett första steg i en detaljplaneprocess där kommunen utreder möjligheterna för området. Enligt ansökan som kommit till nämnden föreslås nya läktare, omklädningsrum och biytor för fotbollen och utökning av antalet parkeringsplatser.

Det inkluderar läktarbyggnader längs norra och västra sidorna av befintlig konstgräsfotbollsplan, nya entréer och dessutom ingår den ishall som just nu projekteras på anläggningen. De norra och västra läktarbyggnaderna ska också inkludera omklädningsrum, verksamhetslokaler, kafé och maskinförråd.

– Nämnden bedömer att det finns planmässiga förutsättningar för förslaget. Sen behöver mer ingående utredningar som exempelvis miljökonsekvensbeskrivning och utredning av trafiklösningar göras senare i ett detaljplaneskede. Det här är ett planförslag på en stor satsning som möjliggör för elitfotboll på hög nivå och som ger förutsättningar för det. Det här skulle också gagna övrig idrott och samhällsutvecklingen i stort, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida och kan komma att ändras. Ett positivt planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning men utgör ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planarbetet krävs det ett separat beslut om planstart av Samhällsbyggnadsnämnden.