Nyheter

LINK Arkitektur vinner uppdrag för platsutveckling i Göteborg

Omställningslabbet i Frihamnen är en mötesplats som ska stärka och utforska metoder för samskapande och inkludering inom hållbar omställning. Göteborgs Stad gav tre gestaltande team i uppdrag att presentera varsitt skissförslag för att vidareutveckla platsen.

Nu utser de LINK Arkitektur, i samarbete med New Order, Växtverket och Göteborgs Konstruktionsbyrå, som vinnare och byggnationen påbörjas redan i höst.

– Jag är superstolt över hela teamets bidrag till denna viktiga plats i Göteborg. Inom gruppen jobbar vi i alla skalor, från strukturplan och tidig planering till inkluderande processer där vi utformar på plats tillsammans med de som ska befolka platserna. Det sträcker sig bortom stadsutveckling; vi kallar det urbanism, säger Karin Hammarskiöld, ansvarig för Urbanism på LINK Arkitektur.

LINK Arkitekturs ambition är att synliggöra och förtydliga platsen för såväl göteborgare som tillresta besökare. I en samskapande process ska en välkomnande, grön, urban och nytänkande destination ta plats i staden. Här ska väderskydd, galleri, odlingsytor samt en ny entré och inramning ge förutsättningar för kreativitet, möten och hållbar utveckling.

– Det är otroligt roligt att få förtroendet att utveckla den här platsen tillsammans med invånarna. Snarare än en färdig produkt, har vi tagit fram en verktygslåda för en process som kan fortsätta långt in i framtiden. Inom placemaking behöver vi alltid vara flexibla och beredda att tänka om under tidens gång, ett utmanande och kreativt arbete. Jag ser fram emot hur uppdraget utvecklar sig, säger Hanna Ivansson, arkitekt på LINK Arkitektur.

Förslaget har en rumsskapande struktur, som samtidigt är tillräckligt transparent för att visa upp verksamheten, aktivera platsen och öka tryggheten. Mitt i omställningslabbet placeras en lanterna, som lyses upp kvällstid och blir synlig på långt håll.

Återbruk är en bärande del av konceptet och konstruktionen består av varierande material, som i stor utsträckning också kan demonteras. En cirkulär livscykel blir möjlig. Även platsen nyttjas till fullo när det karga landskapet vänds till en möjlighet.

Två biotoper introduceras, där den ena är inspirerad av skogsbryn som det råder brist på idag. Den andra kan liknas vid ruderatmark, den grogrund som uppstår när exempelvis en industri har rivits. Båda dessa biotoper har tagits fram utifrån platsens förutsättningar, för att gynna djurlivet och för att inspirera till att odla ätbara växter.

LINK Arkitektur är en av författarna till Placemaking in the Nordics, en handbok för platsskapande i nordiskt klimat. De har gedigen kunskap om att engagera olika målgrupper och är lika måna om processen som om slutresultatet. I sådana projekt är delaktighet och lokal identitet receptet på att skapa välfungerande platser som driver utvecklingen i rätt riktning.

Ur juryutlåtandet:

”Skissförslaget Omslaget har ett starkt och tydligt koncept där både arkitektonisk gestaltning och en inkluderande process får stort utrymme. Teamet föreslår ett nytänkande grepp kopplat till hur det återbrukade materialet används som en central del av gestaltningsidén. Förslaget har även potential att fungera som ett nytt landmärke och därmed bidra till att stärka Frihamnens identitet. Samtidigt som gestaltningsförslaget har ett tydligt grundkoncept har utrymme lämnats för vidareutveckling tillsammans med platsens brukare. I de gröna delarna har teamet valt att fokusera på vilda växtmiljöer med ätbara inslag, vilket även det är ett visionärt grepp för framtida stadsmiljöer. Det finns en flexibilitet i förslaget som gör det möjligt att fungera väl både inom dagens arrendegräns och kunna utökas i framtiden. Förslaget bedöms vara genomförbart inom den anvisade budgeten och tidsramen.”