Nyheter

Tunnelbygget i Varberg övergår i ett järnvägsprojekt

Bygget av ny järnvägstunnel genom Varberg på Västkustbanan är på väg att övergå från att vara i huvudsak ett tunnelbyggnadsprojekt till att bli allt mer av ett järnvägsprojekt. Det mesta av byggarbetena är genomförda och nu tar järnvägs- och installationsarbeten vid. I juli 2025 är det meningen att tågen ska börja rulla genom tunneln.

Tunnelprojektet har försenats och den ursprungliga planen för trafikstart som sattes till slutet av 2024 har enligt tidigare beslut ändrats till juli 2025. Orsaken är att tunneldrivningen drog ut på tiden, bland annat på grund av oväntat stort inläckage av grundvatten. Utöver vanlig gnejs har man haft att göra med den ovanliga bergarten charnockit, som är hård och spröd.

Tunnelbygget och passagen genom Varberg påbörjades 2019. I december 2022 var servicetunneln färdigsprängd, i maj 2023 skedde genomslag i tunneldrivningen av den 2,8 kilometer långa spårtunneln i berg och under resten av det året fortsatte arbetena med att täta sprickor i berget samt sätta upp dräneringsmattor som hindrar dropp i spårtunneln. Nu under våren 2024 är tunnelbygget i huvudsak färdigt och andra produktionsblock tar vid.

– Det känns bra. Jag är trygg i den tidplan vi har nu även om det inte finns så mycket marginaler. Nu börjar vi successivt med installationer, BEST-arbeten, och spårläggning pågår redan i den södra delen, säger Trafikverkets projektchef Johan Hjertström.

Berg- och betongtunnel

Det nya dubbelspåret genom Varberg avser en sträcka på nio kilometer mellan Varberg och Hamra söder om staden. Projektet innefattar en 2,8 kilometer lång spårtunnel i berg under centrala staden och i norr 300 meter gjuten betongtunnel plus 900 meter öppet betongtråg vid infarten. Vid det norra betongtråget byggs den nya stationen med plattformar tio meter under markplan. Vid södra tunnelmynningen är det sammanlagt 300 meter betongtunnel och betongtråg. Där mynnar tunneln ut mellan Västkustvägen och Österleden.

Ett nytt stationshus i markplan byggs med Jernhusen som byggherre och annan entreprenör än för själva järnvägsprojektet. Det bygget har börjat. Den nya stationen byggs 150 till 200 meter norr om det befintliga gamla stationshuset från slutet av 1800-talet. I ett nytt resecentrum med angöring för bussar, bilar, cyklar och gående ingår plattformar, hissar, rulltrappor samt broar och vägar till och från stationsområdet. 

Implenia Sverige AB är totalentreprenör. Företaget ansvarar för både projektering och produktion och har varit med från starten 2018. 

I entreprenaden ligger också bland annat en ny godsbangård med fem stycken 750 meter långa spår plus ett stickspår för trafik ut till näraliggande Varbergs hamn. Den bangården är också klar även om den ännu inte är i drift fullt ut. Godsbangården anläggs vid den gamla deponin vid Lassebacka norr om Getteröbron för att öka kapaciteten med en större anläggning men också för att minska buller i centrala Varberg.

Implenas projektchef Nils Ahlfors beskriver läget våren 2024 så här:

– Vi har nu snart hållit på i fem år och ligger bra till enligt vår nya tidsplan. All tunneldrivning för spårtunneln var klar för snart ett år sedan. Vi är klara med sprängning av alla tunnlar, inklusive tvärtunnlar och servicetunneln (som går parallellt med spårtunneln). Vi är klara med dränmattor och injektering i tunneln. Merparten av markarbeten och kanalisationer i tunnlarna samt betonggjutningar börjar bli klara.

Det betyder att tre av de sex produktionsblocken i princip är klara; tunnelblocket, betongblocket och grundläggningsblocket medan markblocket, järnvägsblocket och installationsblocket har arbeten kvar.

– Vi har påbörjat det järnvägstekniska och installationsarbeten. Det är större arbeten än man kan tro. Redan nu läggs spår vid den södra tunnelmynningen och efter sommaren 2024 börjar vi lägga spår inne i tunneln.

Rakt under centrum

Tunneln går norrifrån in i berg i höjd med den nuvarande stationsbyggnaden och går sedan i en båge söderut, under Stora Torget och Stadshotellet och vidare i en ostligare sträckning än den nuvarande mycket havsnära järnvägen för att sedan komma ut i Breared närmare E6. Att tågtrafiken läggs under mark innebär att centrala Varberg befrias från den barriär mot havet som järnvägen utgjort. Några kilometer ytterligare söderut ansluter det nya dubbelspåret till den befintliga Västkustbanan i Vareborg.

Plattformarna vid den nya stationen blir 400 meter långa. De har börjat ta form liksom plattformstak. Det blir två mittplattformar. Där tråget är som bredast kommer det att finnas fem spår där förbigångsspår går mellan plattformarna. Lokaltåg från Viskadalsbanan, från Borås, kommer att stanna vid den ostligaste plattformen.

Tidigt i projektet byggdes en ny bro för biltrafik till Getterön vid havet för att det nya dubbelspåret skulle få plats. I projektet ingår också två nya tågbroar, en vid Österleden och en vid Vareborg.

Arbetena i den norra delen av projektområdet utförs mitt i centrala Varberg med allt vad det innebär i form av trångt arbetsutrymme, svår logistik och hänsyn till närmiljön, inte minst befintlig tågtrafik på Västkustbanan som passerar precis bredvid den nya tunnelinfarten. Detta medan arbetena i den södra ändan sker i glesare bebyggelse, är lättare att komma åt och stör omgivningen mindre. 

Sedan det nya dubbelspåret tagits i bruk 2025 kommer det gamla spåret att tas bort under hösten 2025.

Näst sista flaskhalsen

Järnvägstunneln genom Varberg är den näst sista delen av utbyggnaden av Västkustbanan mellan Göteborg och Lund till dubbelspår. Så sent som förra året blev sträckan Ängelholm – Maria station norr om Helsingborg klar och när passagen av Varberg står färdig 2025 återstår bara den korta men kostsamma infarten i norra Helsingborg kvar. Där är det fortfarande enkelspår som i markplan slingrar sig in mellan bostadsområden till Helsingborg C. Någon form av tunnellösning förväntas för en ny infart mellan Maria station och det som tidigare kallades Knutpunkten.

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är 283 kilometer lång. Den byggdes på 1880-talet av flera olika privata järnvägsbolag och köptes på grund av sin betydelse av svenska staten 1896. Fortsättningen från Lund till Malmö är en del av Södra Stambanan. Med full utbyggnad till dubbelspår mellan Göteborg och Malmö kommer restiden mellan landets andra och tredje stad att bli endast dryga två timmar.

FAKTA:

Tidplan: 2019–2026 

Byggherre: Trafikverket

Totalentreprenör: Implenia Sverige AB

Kostnad: 7,9 Mdkr (2021 års prisnivå)