Nyheter

Lejonfastigheter satsar på återbruk med egna hubbar för byggdelar, material och utrustning

Lejonfastigheter i Linköping arbetar strategiskt med återbruk. Företaget har bland annat egna återbrukshubbar, där byggdelar, material och utrustning som kan återbrukas lagras och hanteras inför att de hittar rätt destination hos den som använder dem på nytt. 

Kommunägda Lejonfastigheter förvaltar cirka 250 fastigheter omfattande ett tusental hus. Det handlar om samhällsfastigheter som förskolor, skolor, bibliotek och kontor för kommunens förvaltningar. Omsättningen överstiger en miljard kronor per år.

– Redan 2021 inrättade vi återbrukshubbar för att underlätta återbruk. Vi var först i staden med en sådan hubb, berättar Maria Widfeldt, chef för hållbarhet, inköp och kommunikation hos Lejonfastigheter.

Företaget har en inomhus- och en utomhushubb. Byggdelar och annat från rivningar, ombyggnationer och andra byggprojekt samlas i hubbarna, med undantag av det som transporteras direkt från ett projekt till ett annat. Sådant som av olika anledningar blir över eller utrangeras under det ordinarie underhållet av fastigheterna kan också gå till hubbarna. Utomhushubben är avsedd för markplattor, lekplatsutrustning, bänkar, kantsten och annat anläggningsmaterial. 

Återbruksinventeringar görs inför ombyggnad/rivning samt även av tomställda lokaler. Företaget har rutin för kontroll så att inte farliga kemikalier/material följer med. 

Vid inventeringar används appen Palats som är företagets återbruksverktyg. Det håller reda på allt som finns i hubbarna och sammanställer statistik. Byggdelar kan läggas ut till försäljning, ungefär som på Blocket. Med appen går det också att räkna ut klimatvinsten, jämfört med att använda motsvarande nytillverkade byggdelar.

– Bra material bör återbrukas. Då sparar vi både pengar och minskar klimatbelastningen, berättar Dzanela Becirovic, hållbarhetssamordnare på Lejonfastigheter. 

Kungsbergsskolan

Skolan, vars äldsta delar är från 1940-talet, har avvecklats och just nu pågår rivning (demontering). Miljö- och återbruksinventeringar har utförts i de gamla byggnaderna. Det gjordes av egen personal och även då användes Palats. Fasadtegel tar tillvara. Det kvalitetskontrollerades i tidigt skede av Bruksspecialisten. Även taktegel sparas.

Fönsterbänkar i marmor (80 stycken) har demonterats. Ett försök gjordes att ta vara på marmorgolven, men det fungerande inte eftersom spackel och annat underliggande material följde med. 

Material utomhus såsom stentrappor, bullerplank, lekutrustning och basketkorgar har redan demonterats och ska återbrukas i andra projekt.

Efter inventeringen samlades projektgruppen som fick ta del av inventeringen och se vilka material som skulle kunna användas i kommande projekt. Efter att projektledarna hade valt material gjordes provtagning av detta för att se hur pass lätt det är att demontera, om går det att demontera och sedan montera tillbaka.

Drottninggatan 45

Kontorshuset på Drottninggatan 45 genomgår en omfattande renovering inför nästa hyresgäst. Det blir Social- och omsorgsförvaltningen som inrättar ett centralt kontor här, som ersätter ett flertal lokaler utspridda i staden.

– Det är vårt första riktigt stora ombyggnadsprojekt där återbruk ska tillämpas i stor skala, berättar Maria Widfeldt.

En tidig återbruksinventering gjordes för att bedöma vad som kunde demonteras för återbruk och vad som kunde bevaras.

Då uppmärksammades också att delar av fastigheten var i gott skick och inte behövde renoveras.

Sedan upphandlades byggentreprenaden och det blev Åhlin & Ekeroth som tog hem jobbet.

Deras hållbarhetschef tillsammans med Lejonfastigheters projektledare Anna Bergvall och hållbarhetssamordnaren Dzanela Becirovic utförde sedan en mer noggrann återbruksinventering. Det blev en lång lista på material som kunde återbrukas, bland annat toalettstolar, handfat, blandare, speglar, dörrar, takarmaturer och marmorgolv. 

Byggdelar för återbruk kommer att användas inom projektet i den ursprungliga byggnaden, och nu jobbar man för att arbeta in återbrukat material i projektet.

– Med ökat fokus på återbruk så ökar kraven på våra yrkesarbetare att vara mer kreativa och hitta nya lösningar för återbrukade material. Våra entreprenörer utmanas i att inte riva på traditionellt sätt utan att varsamt demontera material som ska återbrukas. Inriktningen på återbruk bidrar till att yrkesarbetarnas får en ny kompetens. Det kräver lite kunskapslyft att demontera i stället för att riva på gammalt sätt, betonar Maria Widfeldt.

Klimatnytta

Beträffande klimatnyttan med återbruk i fastigheten på Drottninggatan kommer entreprenören Åhlin & Ekeroth att göra en klimatkalkyl och då bland annat visa hur stora utsläpp som undviks tack vare återbruk. Det är viktigt att beräkna undvikna utsläpp. Lejonfastigheter har ett bolagsmål om att undvika 30 ton koldioxid per år.

På bilden: – Demonteringen av Kungsbergsskolan är en liten insats i sammanhanget, men ett jätteviktigt steg för oss på Lejonfastigheter, säger Dzanela Becirovic, hållbarhetssamordnare på Lejonfastigheter

Foto: Christian Ekstrand