Nyheter

180 nya bostäder på Linero

Precis söder om Linero centrum i Lund kan det bli många nya bostäder. Byggnadsnämnden har beslutat att det är dags för samråd för en ny detaljplan som kan innebära åtta nya flerbostadshus och förändringar i hur gatorna ser ut.

De hus som nu planeras på Linero kommer att ligga runt gemensamma bostadsgårdar, väster och norr om de befintliga bostadshusen från 70-talet, nära Linero centrum och stadsdelens entré.

Husen som kan byggas söder om Vikingavägen och huset som vetter mot parkstråket i söder föreslås att få fem hela våningar och en inredd vindsvåning, övriga byggnader en våning lägre. Att området lutar, det är hela sju meters skillnad, innebär att husen mot Vikingavägen kommer att vara så kallade suterränghus och få en extra våning inåt gården.

Utseendemässigt är tanken att husen ska byggas i tegel, på samma sätt som bostadshusen som redan finns i området, utifrån ett särskilt kvalitetsprogram. Entréerna kommer att vända sig ut mot gatorna och vara uppglasade. Längs med Vikingavägen kommer det att vara möjligt med till exempel butiker i bottenplan. Tanken med planen är att ge Linero en mer stadsmässig prägel.

– Det blir en ny prägel på Linero som speglar att Lund växer och att stadsdelen inte längre upplevs som långt från centrum. Samtidigt kommer 180 nya lägenheter bidra till att underlaget stärks för ytterligare service och kollektivtrafik för Lineroborna, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Allén med pilar längst med Norrängavägen är en rest från den gård som för länge sedan fanns på platsen, den är värdefull både kulturhistoriskt och biologiskt och kommer att vara kvar. Den ligger lägre än gatan och kommer att hamna i ett svackdike som skapas för att ta hand om hand om vatten i samband med vid skyfall.

– Vi planerar för en spännande lösning med en gångbro som leder över diket in i bostadsområde, berättar Henrik Nilsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Både Norrängavägen och Vikingavägen kommer att göras om och få nya gång- och cykelvägar som bidrar ytterligare till det fina gång- och cykelvägnätet på Linero. Vikingavägen kommer även att även att få ny grönska i form av en ny trädrad på den södra sidan.

På marken som föreslås bebyggas är det idag markparkeringar och buskage. Ny parkering föreslås det huvudsakligen bli i underjordiska parkeringsgarage, men det blir också en del parkering för exempelvis besökande längs med en infartsgata i kvarteret.

Under samrådet som startar i början av maj kan de som bor i området och andra berörda bidra med synpunkter på förslaget.