Nyheter

Helsingborg: Detaljplanen för det nya sjukhusområdet antagen av kommunfullmäktige

Helsingborg är nu ytterligare ett steg närmare ett nytt sjukhus. Igår beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för det nya sjukhusområdet Helsingborg. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus med tillhörande infrastruktur, grönstruktur och platsbildning i samklang med den befintliga staden och den nya framväxande stadsdelen Östra Ramlösa.

Helsingborgs stad har tagit fram detaljplanen för det nya sjukhusområdet i Helsingborg, i samverkan med Region Skåne. Vi verkar tillsammans för tillkomsten av ett hållbart, modernt, robust och framtidssäkrat akutsjukhus.

– Det är glädjande att denna viktiga och oerhört komplexa plan nu är i hamn. Tillsammans med Region Skåne planerar vi för framtidens behov med ett nytt sjukhusområde i Helsingborg. Sjukhuset kommer bli modernt och tillgängligt för invånare i såväl Helsingborg som grannkommuner och resten av Skåne. Tillsammans med Region Skåne har vi varit tydliga med att tillgängligheten kommer vara viktig och vi ser behovet av en tågstation i anslutning till sjukhusområdet i den nya framväxande stadsdelen i Östra Ramlösa, säger Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus som dels uppfyller alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som samtidigt möjliggör att sjukhuset kan växa och utvecklas om ett sådant behov uppstår i framtiden.

En av utgångspunkterna i detaljplanen är att platsen utvecklas så att sjukhusets krav om funktion, infrastruktur och gröna värden uppnås – samtidigt som hela platsen blir en tillgänglig och högkvalitativ miljö för stadens invånare. Går arbetet som planerat kan det nya sjukhuset stå färdigt 2035.

Bakgrund

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten inom planens område får eller ska användas. Detaljplaner är juridiskt bindande och kan omfatta allt från en enstaka fastighet till en hel stadsdel. Syftet med detaljplanen för nya sjukhusområdet i Helsingborg är att pröva lämpligheten för ett sjukhus med tillhörande funktioner och nödvändig infrastruktur, park och naturstråk, samt att pröva omfattning och utformning av bebyggelse och allmän platsmark.

Planförslaget var ute på samråd 11 februari–20 mars 2023 och granskning 7 oktober-5 november 2023.

Det har bearbetats utifrån inkomna synpunkter från allmänhet, näringsidkare, myndigheter, närliggande kommuner och övriga aktörer i både samråds- och granskningsskede. De frågor i planen som har utvecklats under resans gång har främst handlat om gestaltningen och upplevelsen av sjukhuset, naturen och de gröna värdena på platsen, samt trafiklösningar och hur det nya sjukhuset blir en del av, och gynnar den framväxande staden och stadsdelen.

Detaljplanen tillstyrktes av stadsbyggnadsnämnden 29 februari 2024, och på sitt sammanträde 16 april 2024 beslutade kommunfullmäktige om att anta planen.