Nyheter

Stiftelsen Tryggare Sverige visar vägen: Så går det att bygga in tryggheten i våra bostadsområden

– Länge beaktades inte säkerhets- och trygghetsfrågorna i samband med bostadsbyggandet, men de senaste åren har de blivit bland de viktigaste frågorna, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare i Stiftelsen Tryggare Sverige.

Det går att bygga bort brottsligheten och att bygga in tryggheten i bostadsområden. Stiftelsen Tryggare Sverige visar vägen på olika sätt, bland annat med handboken BoTryggt2030.

– Det finns så många åtgärder som kan vidtas vid bostadsbyggande och planering av nya bostadsområden och det är förvånande att inte Plan- och bygglagen ställer några krav. Man kan tydligen bygga hur som helst, fortsätter Magnus Lindgren.

Magnus Lindgren berättar om hur Tryggare Sverige tillsammans med branschens ledande aktörer tagit fram det digitala verktyget BoTryggt för att hjälpa beställare och utförare att göra medvetna val. Verktyget innehåller checklistor och riktlinjer för nya bostadsområden, torg, skolor med mera.

Det handlar om att göra medvetna val kopplat till gestaltning, mix av funktioner, tydlighet, social kontroll, belysning, skalskydd, förvaltning och information. 

BoTryggt2030 är ett nationellt koncept och ett digitalt projektverktyg som ska stötta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet vid planering, programmering, utformning, byggande och vidareutveckling av nya och befintliga fysiska miljöer.

Handboken stöds av den brottsförebyggande organisationen International CPTED Association (ICA). Förkortningen CPTED står för Crime Prevention Through Environmental Design.

Tryggare Sverige har många gånger sedan starten 2008 uttryckt oro över samhällsutvecklingen och ofta varit kritisk till det som politik och myndigheter presterar på området. För sex år sedan ställde man i öppet brev till dåvarande regeringen upp tio konkreta förslag till åtgärder.

Förra året, fem år senare, konstaterade man att flertalet frågor fortfarande var aktuella eller blivit ännu viktigare med tanke på den ökande grova brottsligheten.

”Med trygghet som med syre”

– För att få till det paradigmskifte som Tidöpartierna utlovat krävs omedelbara operativa åtgärder och stora system- och organisationsförändringar. Under det senaste året har regeringen pumpat ut nya lagförslag, men brottsligheten är så omfattande att vi aldrig kommer kunna lagstifta eller ”arrestera” oss ur problemen. Fokus måste i stället vara på att förebygga och förhindra att de över huvud taget uppstår och därför är BoTryggt2030 så viktigt.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en tankesmedja för idéer, nya lösningar och samverkansformer för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som utsätts för brott får hjälp, stöd och skydd. Stiftelsen drivs utan vinstintresse i privat och offentlig samverkan mellan stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer med flera aktörer. 

– Det är med trygghet som med syre. När det finns tar vi det för givet, när det saknas blir det plötsligt en av de allra viktigaste frågorna att ta sig an, säger Magnus Lindgren.

På bilden: Magnus Lindgren är generalsekreterare i Stiftelsen Tryggare Sverige

Foto: Liza Simonsson