Nyheter

Fortsatt dialog för att hitta väg framåt för Lekatten 15 efter nej till bygglov

Samhällsbyggnadsnämnden gav avslag till BDB fastigheters ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Lekatten 15, eftersom nämnden konstaterat att ritningarna inte överensstämmer med detaljplanen för området. I dialog med exploatören går nu arbetet vidare för att hitta en väg framåt för ett godkänt bygglov.

Lekatten 15 ligger i hörnet Västergatan/Storgatan. Under februari och mars har exploatören jobbat med rivningsarbete av den fastighet som tidigare stod på tomten. En ansökan om bygglov för det nya flerbostadshuset har kommit in till Piteå kommun och den har varit upp som ett ärende på mars månads nämndsmöte.

I en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett område. Den ligger till grund för bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för Lekatten 15 i september förra året och den vann laga kraft i oktober samma år.

– Platsen där Lekatten 15 ligger kommer få en allt större roll med tanke på en framtida utökning av stadskärnan västerut. Här är mötet med det offentliga rummet viktigt, och därför finns det ett krav i detaljplanen som säger att fönstren i bottenplan ska utformas med intryck av skyltfönster vid användningen bostäder, säger Florian Steiner, stadsarkitekt Piteå kommun.

På mötet tog nämnden ställning till om detta krav i detaljplanen är uppnått i de bygglovsritningar som skickats in till kommunen. Bedömningen blev nej, därför avslås ansökan om bygglov.

– Vi måste hålla en linje där vi följer den detaljplan som nämnden nyligen klubbat igenom och de krav som finns i den. Det är viktigt att förhålla sig till detta när ett beslut om en bygglovsansökan ska tas. Det har förts dialog med exploatören innan ansökan skickats in och den fortsätter efter beslutet i nämnden. Nämndens bedömning är att villkoren i detaljplanen är tydliga men det betyder ju inte nödvändigtvis att villkoren är enkla att tillämpa i praktiken, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämnden ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv inställning till utvecklingen av stadskärnan och vill möjliggöra för den, förutsatt att det görs inom de ramar som finns att förhålla sig till.

– I direkt anslutning till nämndens beslut har fortsatt dialog ägt rum med BDB Fastigheter för att hitta en lösning på situationen. Jag ser fram emot en reviderad ansökan så att utvecklingen av Lekatten 15 kan gå vidare, säger Magnus Nyström.

En ansökan om bygglov har en lagstadgad längsta tillåtna handläggningstid på 10 veckor räknat från dagen ansökan är komplett. Det finns dock inget som talar för att handläggningstiden kommer bli så lång i detta ärende.

– Vi ser stora möjligheter till kort handläggningstid för en reviderad ansökan om bygglov på Lekatten 15. En komplett ansökan i kombination med överensstämmelse med villkoren i detaljplanen skapar goda förutsättningar för tidseffektivitet, säger Rebecka Granström enhetschef på Plan och bygg.