Nyheter

Sista delen av E18 blir motorväg

Den sista delen av E18 på sträckan mellan Örebro och Stockholm som ännu inte är motorväg ska nu bli det. Trafikverket bygger ut 2+1-vägen mellan Köping och Västjädra och i slutet av 2025 ska arbetena vara klara.  

Den här felande länken på E18 har med 18000 – 25000 fordon per dygn nått sitt kapacitetstak. Framkomligheten har också påverkats negativt av olyckor, avstängningar och underhåll då trafiken har behövt ledas om via kommunala vägar. Och det har i sin tur orsakat störningar och problem med trafiksäkerheten även på de närliggande vägarna.

– Utbyggnaden syftar till att öka framkomligheten, trafiksäkerheten och regionutvecklingen i Mälardalen. Det här är ett viktigt och prioriterat projekt för att komma fram smidigt, grönt och tryggt, säger Trafikverkets projektledare Lars Königsson. 

Det handlar om den cirka 25 kilometer långa sträckan norr om Mälaren från Köping och österut till Västjädra, där väg 56 från bland annat Eskilstuna ansluter. Vägen byggs ut till motorvägsstandard, i huvudsak i samma sträckning som den befintliga vägen. Arbetena, som delats in i fyra delsträckor, inbegriper fyra trafikplatser, 13 betongbroar och 14 rörbroar.

Tre befintliga broar över E18 renoveras och det största broarbetet gäller en litet längre bro över Kolbäcksån i närheten av befintlig bro som inte får störas samt en vattentäkt att ta hänsyn till.

– Genom att det från början planerades för en bredare väg har de befintliga broarna rätt längd. Nu gäller det att schakta fram ett bredare spann, säger Lars Königsson.

En ny gång- och cykelväg över E18 mellan Näs – Lyckhem samt en viltbro vid trafikplats Morgendal ingår i projektet. 

– Vi har en totalentreprenad vilket innebär att vi projekterar, ritar, konstruerar samt bygger vägen, säger Mats Lindahl, vd i Entry AB. Företaget är Örebro-baserat och har med 60-talet medarbetare sitt huvudsakliga fokus på infrastrukturprojekt, vägar, broar och järnväg samt mark- och VA-arbeten. Trafikverket och kommuner är de vanligaste uppdragsgivarna.

– Det här är ett stort uppdrag för oss med tanke på både vägens längd, att det sträcker sig över flera år och entreprenadbeloppet som närmar sig miljarden.

Bygget är efterlängtat

Som så många andra infrastrukturprojekt som utförs i närkontakt med befintlig trafik ligger en stor del av utmaningen i både arbetsmiljön och att pågående trafik ska störas så litet som möjligt.

– Men vi märker att vägbygget är efterlängtat och välkommet bland trafikanterna eftersom E18 här har nått sitt kapacitetstak.

– Det är inte så mycket berg att hantera i terrängen, snarare är det stort behov av grundförstärkning längs hela sträckan. Vi sätter mycket kalkcementpelare, som djupast cirka 20 meter, och vi använder variant som är starkt reducerande när det gäller miljöbelastning. Över huvud taget är det en utmaning att det är tuffa krav på reduceringen av klimatutsläpp. Vi använder alternativa drivmedel och återvunnen krossad betong från betongfabriken i Kungsör som understa lager för vägbanan och jobbar mycket med att optimera massbalansen.

– Allt sker i nära samverkan med Trafikverket och det fungerar väldigt bra. Det här är en prioriterad väg och det är stort fokus på framkomlighet och tid, säger Mats Lindahl.

– Utbyggnaden av den här vägen har diskuterats sedan 1960-talet, berättar Lars Königsson. Först byggdes den ut till 13-metersväg, sedan till mötesfri 2+1-väg år 2000 och nu äntligen gör vi det som var tänkt från början.  

– Vi har stort fokus på tiden, det är en tuff tidsplan att bli klar till november 2025. Vi har att hantera den pågående trafiken under byggtiden eftersom det inte finns några fungerande omledningsvägar. För att minimera störningarna bygger vi på två av fyra etapper i taget. Principen för varje etapp är att först bygga den nya motorvägshalvan, därefter leds trafiken över på den och den befintliga väghalvan byggs om. Men vi jobbar också vid sidan av vägen utefter hela sträckan så att trafiken på E18 inte påverkas.

De avsnitt som är under byggnad nu är delarna Morgendal – Sörstafors respektive Eriksberg – Västjädra. När arbetena på dessa avsnitt är klara våren/sommaren 2024 går man på de båda sista avsnitten. Köping – Morgendal respektive Sörstafors – Eriksberg precis vid Hallstahammar.

Tusentals åskådare

Både Lars Königsson och Mats Lindahl talar om nära samverkan och kontinuerlig medarbetarutveckling, men också om flitig trafikinformation som framgångsfaktorer för att lyckas med projektet. Och de talar om trafikanternas stora förväntningar på att den felande länken på E18 byggs om.

– Det är fantastiskt roligt och ett stort förtroende att få genomföra detta projekt med 18 000 till 25 000 åskådare varje dag, säger Lars Königsson.

– För att lyckas klara den tuffa tidplanen krävs ett brett samarbete med boende, kommuner samt trafikanter. Det är viktigt att hålla avstånd till framförvarande fordon och följa den nedsatta hastigheten så att vi kan bygga en bra väg i en säker miljö.

FAKTA:

Byggherre: Trafikverket Region Ost

Totalentreprenör Entry AB

Byggtid: Sommaren 2022 till hösten 2025

Kostnad: Cirka 1,3 miljarder kr