Nyheter

Ny förskola i Umeå

Umeå fortsätter växa och det sprudlar av aktiviteter i kommunen. Befolkningsökningen i stadsdelen Grubbe i västra Umeå har lett till att förskolan Kungsgården får nya lokaler och större förskolegård. 

  Det är förstås trevligt att det kommer att erbjudas barn och personal nya fina lokaler på förskolan Kungsgården. Den nya förskolan planeras stå färdig i februari 2025 varpå vi sedan river den befintliga förskolan och färdigställer resterande mark och skolgård med planerad färdigställning september 2025 säger Johan Bäckman byggprojektledare vid fastighetsavdelningen, Umeå kommun. 

Under det senaste halvseklet har residens- och universitetsstaden Umeå i Västerbotten onekligen vuxit med rekordfart. 

– Det är inte fel att påstå att Umeå under decennier varit norra Sveriges tillväxtnod, även om konkurrensen har ökat från fler städer. Befolkningen har under dessa 50 år mer än fördubblats, vilket lett fram till att Umeå närmar sig listan med Sveriges tio största städer. Umeå är i dag på plats elva med sina drygt 130000 invånare. Och det leder till krav på utbyggnad av kommunens verksamheter, som förstås också inkluderar förskolor och skolor. Här sker också en satsning på gymnasieskolor, med ytterligare 1000 platser, säger Johan Bäckman.

Kungsgårdens förskola i Grubbe som utgör en del av Backenområdet i västra Umeå, har under lång tid varit tämligen ”trångbodd” för barn och personal. Den förskolebyggnad som finns på plats idag bedömdes inte vara i tillräckligt bra skick för en om- och tillbyggnad och de tillfälliga paviljonger som tillhör förskolan har uppnått sin livslängd. 

– Vi kom fram till att den befintliga förskolans byggnad från 1970 var väldigt nedgången vilket innebar omfattande åtgärder vid eventuell renovering och utbyggnad. Vi kunde även vid nybyggnation bygga den nya förskolan parallellt som den befintliga är i drift medan en renovering och utbyggnad krävde att förskolan evakuerades till andra lokaler.

Kungsgården kommer att få ytterligare tre avdelningar vilket gör att fem avdelningar blir åtta för totalt 136 barn. Det som också är utmärkande för nya Kungsgården är att här inryms ett produktionskök som också ska förse närliggande förskolor och skolor med mat. 

Den nya byggnaden uppförs med stomme i modern träbyggnadsteknik vilket leder till stora klimatvinster och energiprestandan höjs generellt och byggnaden uppförs enligt Miljöbyggnad Silver. 

Fakta:

Beställare: Umeå kommun 

Arkitekt: Arkinova Arkitekter AB 

Byggår, färdigställande:

Förskolegård: våren 2023

Förskolebyggnad: vintern 2025

Rivning/färdigställande mark/skolgård: Hösten 2025