Nyheter

Stockholms nya begravningsplats med gravkvarter som ”öar” på Järvafältet

Efter drygt ett decennium av planering, projektering, anläggnings- och byggarbeten är Stockholms nya begravningsplats på Järvafältet i nordvästra Stockholm på väg att färdigställas.

– Den kommer att vara färdig att tas i bruk hösten 2024, meddelar kommunikationschef Annelie Sjöström Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms stad.

Den nya begravningsplatsen på Järvafältet är placerad runt Granholmstoppen i sydöstra hörnet av Igelbäckens kulturreservat. Närmare bestämt med gravkvarter i form av spridda ”öar” i en kultur- och naturskyddad miljö nedanför vattentornet i Tensta på ett 17 hektar stort område i anslutning till Tenstaterrassen som nu byggs.

Annelie Sjöström på Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad jämför med den traditionella kyrkogårdens kyrka i mitten, en mur runt om och fyrkantiga gravkvarter, när hon beskriver Stockholms nya begravningsplats.

– Den här är raka motsatsen och väldigt öppen! Det finns inga murar, det är runda gravkvarter som runda ”öar”. Några fyrkantiga, men inramade av staket i stället för stenmurar. Det kommer inte att vara några höga häckar. Öppenhet präglar hela utformningen. Det här ska också kunna användas som ett naturområde.

Nybyggnad och anläggning av den nya begravningsplatsen på Järvafältet har inneburit ett mycket stort gräv- och schaktningsarbete, arbeten som utfördes åren 2021–2022. 

– Marken är en deponi som vi återanvänder och som det inte gick att bygga bostäder på. Vi har lagt mycket pengar på att göra i ordning själva marken. Det betyder att vi bytt ut all jord i ”gravöarna” och fört dit jord som ska vara grävbar. Ett omfattande markarbete.

Därefter har arbeten med byggnader, staket, murar och all plantering utförts.

Den färdiga begravningsplatsen med sina gravkvarter är nu utformad som en stor park med vägar, stigar, ett konfessionsneutralt ceremonihus och gångbroar över generösa vattenspeglar. En våtmark som funnits i området har återställts. 

Begravningsplatsen på Järvafältet började projekteras för mer än tio år sedan. År 2010 utlystes en arkitekttävling där danska Kristine Jensens Tegnestue segrade med sitt förslag ”Öarna”. Efter ett detaljplanearbete, där företrädare för olika trossamfund fått komma med synpunkter, skedde byggstarten i januari 2021.

En stor ny begravningsplats som den på Järvafältet, har inte på många år anlagts i Stockholm. Däremot byggs emellanåt de befintliga ut. De nu färdiga 17 hektaren nedanför vattentornet i Tensta ses som en första etapp i en framtida utbyggnad av Stockholms nya begravningsplats.

– Etapp 2 kommer att inledas tidigast 2034, tio år efter att etapp 1 är klar, avslutar Annelie Sjöström på Stockholm stads Kyrkogårdsförvaltning.

FAKTA:

Byggherre: Stockholms stad Kyrkogårdsförvaltningen 

Projektledare: Hifab AB

General/Byggentreprenör: Winge Byggnads AB

Landskapsarkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue ApS

Kostnad: 357 Mkr