Nyheter

Radar naturanpassar 700 nya bostäder bland gläntor och vattendrag

Vägarna skulle kunna få namn som Skogsslingan och Stigen. Trollhättans nya bostadsområde ska byggas efter naturens förutsättningar. Radar har gestaltat en strukturplan som tar hänsyn till den omgivande skogen.

Området strax söder om länssjukhuset är som en barndomsskog. Slingriga grusvägar, gamla stenmurar och ståtliga barrträd. Här planerar Trollhättan ett av sina nästa stora utbyggnadsområden. Kommunen växer så det knakar och behovet av bostäder är stort.

– Eftersom det är en kuperad terräng fick Radar i uppdrag att analysera platsen för att se hur många bostäder det gick att passa in, säger planeringsarkitekten Malin Nilsson.

När arkitekterna gjorde ett första besök i Lärketorpet blev de tagna av den vackra naturen. Den omväxlande skogen, med både täta och öppna partier, böljade fram över små berg och dalar.

– Vi började fundera på ett förslag som skulle ge en optimerad exploatering, samtidigt som skogen ändå kunde bevaras, säger Gizella Puskas, arkitekt på Radar.

Terränganalys

Naturens förutsättningar i området fick ligga till grund för vägplaneringen. Idéer till gatunamnen är redan klara, som Skogsslingan och Stigen.

Arkitekterna lokaliserade även potentiella mötesplatser, lekplatser och en centrumnod, som knyts ihop med de befintliga gång- och cykelvägarna. Grönstråket med många sanka delar fick vara utgångspunkten för dagvattenhanteringen.

– Vi har skissat på två förslag med olika täthetsgrad. En trädgårdsstad med blandad bebyggelse, samt en något mindre exploaterad villastad, säger Malin Nilsson.

När arkitekterna hade hade skissat fram en platsanpassad gatustruktur för området testkördes gatorna i en digital terränganalys där olika lutningar och dragning av gatorna provtrycktes. Målet är att göra minimalt med sprängningar, hålla nere kostnaderna och samtidigt bevara värdet av naturen.

Organisk struktur

Både Malin och Gizella vill ge en eloge till exploateringskontoret på Trollhättans kommun, som de anser har varit vidsynta inför deras idéer. Arkitekterna har haft täta avstämningar med kontoret som också har lämnat konstruktiv återkoppling på förslagen.

– Det här är ramverket, en första idé. Utifrån platsens förutsättningar har vi format en fin organisk struktur som ger ett mervärde till området. När sen de olika aktörerna kommer in ger detta en naturlig variation på bebyggelsen, avslutar Malin Nilsson.

FAKTA

Beställare Trollhättans stad, Mark- och exploateringskontoret
Plats Lärketorpet, Trollhättan
Omfattning Trädgårdsstad men blandad bebyggelse ca 700 bostäder, förskola, trygghetsboende, lokaler mm
Organisation Uppdragsansvarig stadsbyggnad Malin Nilsson Planeringsarkitekt, Gizella Puskas Arkitekt och Mikael Broberg Arkitekt.