Nyheter

500 nya bostäder i Brunnshög

Stadsträdgården Hagei Lund planeras få sällskap av cirka 500 bostäder, ett 15 våningshus kan bli närmsta granne.

En ny detaljplan norr om Kunskapsparken ska ut på samråd.

– Brunnshög är en fantastisk stadsdel. De nya kvarteren inom domkyrkans område andas nytänkande och innovation. Det gläder mig att vi nu börjar koppla ihop staden med Science Village och forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS. Fler ska få möjlighet att uppleva och även bo i denna miljö, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen är första etappen av den planerade utvecklingen av området Råängen. Planområdet ligger söder om forskningsanläggningarna, MAX IV och ESS, och är granne med Kunskapsparken.

– Här kommer de boende kunna njuta av naturlandskap men ändå ha service och spårvägen runt knuten, säger Henrik Nilsson, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Området kommer likna centrala Brunnshög på flera sätt men ändå ha en egen identitet. Till exempel kommer trottoarer ha annan gatsten.

Tanken är att fortsätta med täta mysiga kvarter där mindre torg och andra allmänna platser ska fungera som mötesplatser för både besökare, boende och verksamma i stadsdelen.

– Under planeringen har fokus legat på mötet mellan människor. Vi vill att området ska upplevas som en mysig stadsdel med mycket träd och annan grönska, fortsätter Henrik Nilsson.

I området blandas både flerfamiljshus, radhus och stadsvillor i samma kvarter. De flesta hus kommer att vara två till sex våningar med några undantag.

Precis söder om den redan kända stadsträdgården Hage planeras ett högre bostadshus på 15 våningar. Några hus, kallade Parkhusen, som placeras närmast Kunskapsparken kommer att vara fyra till åtta våningar.

Under planeringsarbetet har kommunen vägt de två motstående intressena som finns mellan det allmänna intresset för nya bostäder respektive det allmänna intresset av att behålla området som jordbruksmark.

– Vi bedömer att det allmänna intresset av att skapa fler bostäder och färdigställa hela den planerade stadsdelen Brunnshög väger tyngre än det allmänna intresset av att behålla planområdet som jordbruksmark, avslutar Björn Abelson (S).

Precis som övriga Brunnshög är fokus på hållbara transporter. Det ska vara enkelt att ta sig genom området gåendes eller med cykel. För de som har bil planeras ett mobilitetshus vid Utmarksvägen, där är det tänkt att de flesta boende med bil ska parkera.

Detaljplanen kommer vara ute på samråd från mitten av februari. Då finns det möjlighet att bidra med synpunkter till det fortsatta planeringsarbetet för området.