Nyheter

Finansieringen klar för dubbelspåret mellan Luleå och Boden

I den nationella transportplanen för 2022-2033 saknas anslag för att finansiera ett dubbelspår på sträckan. Men Trafikverket har parallellt med att föra diskussioner om förskottering med LKAB, H2 Green Steel och Region Norrbotten även undersökt möjligheten att lösa finansieringen via våra egna anslag.

Vid översynen av Trafikverkets planerade åtgärder så kan inte alla genomföras i den takt som planerats. Detta gör att Trafikverket skulle kunna tidigarelägga planarbetet till att starta redan i år.

– Det här betyder att vi inom kort kommer att dra igång arbetet med att ta fram planerna. Vi har sedan tidigare sett över möjligheterna att kapa ledtiderna för att snabba på arbetet, och vi tror att vi kan korta av tiden med omkring två år, vilket innebär att vi bäddar för en möjlig byggstart ungefär 2029, säger Helena Eriksson, regiondirektör, Norra regionen, Trafikverket.

Kostnaden för att ta fram järnvägsplaner beräknas bli cirka 200 miljoner kronor. Totalkostnaden för att bygga dubbelspår på sträckan beräknas till ca 5 miljarder (prisnivå 2021). Trafikverket saknar ännu medel för byggnation.

Dubbelspåret är viktigt för att möta den gröna omställningen

Åtgärderna i infrastrukturen för att möta den gröna omställningen i norra Sverige kan inte vänta. Godstransporter och befolkning ökar och behovet av bra förutsättningar för arbetspendling ökar nu och under de närmaste åren.  Luleå-Boden är en av de sträckor där kapaciteten behöver öka. Företagen inom den gröna omställningen ser en utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen som en förutsättning för deras framtida verksamhet.

2030 beräknas kapaciteten på den enkelspåriga sträckan inte räcka till för alla som vill trafikera den. Flera olika etableringar är då igång, vilket leder till upp mot 91 tåg per dygn. Därför bedömer Trafikverket att det finns behov av ett komplett dubbelspår mellan Luleå och Boden.

Ett dubbelspår innebär även förbättrade förutsättningar för persontrafik på sträckan. Med tillkommande företagsetableringarna beräknas efterfrågan av arbetsresor öka och behov av förbättrad kollektivtrafik för att möjliggöra kompetensförsörjningen i Luleå och Boden.

Dubbelspåret
Åtgärden dubbelspår Luleå-Boden innebär en komplett dubbelspårsutbyggnad av den idag 35 km långa enkelspåriga sträckan. Åtgärdens omfattning förutsätter att ny mötesstation och partiellt dubbelspår (cirka 3 km) på sträckan Sävastklinten – Norra Sunderbyn är byggt (ett arbete som nu pågår). I Regeringens fastställelse av nationell plan 2022-06-07 ingår ingen finansiering till dubbelspåret Luleå-Boden. Trafikverket fick dock i samma beslut i uppdrag att ”fortsätta utreda förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad till dubbelspår på stambanan genom övre Norrland mellan Luleå och Boden”.