Nyheter

Nacka kommun handlar upp markförstärkningar i sydöstra Boo

I dag startar upphandlingen av den första av sju entreprenader i förnyelseområdet sydöstra Boo. Det handlar om markförstärkning av tre korta vägsträckor. 

Den 18 december startar kommunen upphandlingen av de första markförstärkningarna i projektet sydöstra Boo. Markförstärkning är ett nödvändigt förberedande arbete inför utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar. Genom att borra djupa hål och fylla dem med en speciell cementblandning stabiliseras marken, så att vi senare kan gå vidare med att lägga ner ledningar och bygga upp den nya vägen.

Start under våren 

Sträckorna som ingår i denna upphandling är dels en cirka 150 meter lång sträcka av Galärvägen, på ömse sidor om korsningen med Roddarvägen, dels två kortare sträckor av Boo strandväg och Fiskebovägen, invid den lilla parken där dessa vägar möts. Arbetet beräknas starta under våren och kommer att pågå under cirka två månader på respektive gata. Under denna period kommer trafiken att behöva ledas om via andra vägar.

Ytterligare markförstärkningar, för stora delar av Dalvägen, kommer att handlas upp i en annan entreprenad lite längre fram.

Liten men viktig entreprenad 

– Det här är den första och minsta entreprenaden vi handlar upp i sydöstra Boo. Den är viktig, eftersom den markerar starten på detta stora utbyggnadsprojekt som vi har planerat så länge och som kommer att pågå under flera år framöver, säger kommunens byggprojektledare Pär Åkesson. 

Parallellt med upphandlingen av de första markförstärkningarna förbereder kommunen för den första upphandlingen av själva utbyggnadsarbetet, som gäller område Öst, ungefär motsvarande detaljplan Mjölkudden-Gustavsviks gård. Det arbetet beräknas starta senare under 2024.

Efterlängtad utbyggnad 

Utbyggnaden av sydöstra Boo har planerats under lång tid och omfattar fyra detaljplaner, varav den senaste vann laga kraft under sommaren 2023. Förutom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, som i dag saknas i tre av de fyra detaljplaneområdena, ska kommunen rusta upp och ta över driften av samtliga vägar. De nya detaljplanerna innebär också att många fastighetsägare kan bygga ut sina hus och i flera fall även stycka av och sälja en del av sina fastigheter. Målet med utbyggnaden är att skapa ett långsiktigt hållbart område med god standard och med möjlighet att bygga ytterligare cirka 200 bostäder. Läs mer om området och den planerade utbyggnaden på nacka.se/soboo.