Nyheter

Ja till bygglov för nya flerbostadshus på Strömnäs

Samhällsbyggnadsnämnden ger grönt ljus till Pitebos bygglovsansökan om två flerbostadshus i korsningen Durrnäsvägen/Södergatan.

– Vi vill att det skapas fler bostäder i kommunen. För att kunna nå upp till målen i vår bostadsförsörjningsplan är beslutet ett steg i rätt riktning, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Ytan som Pitebo vill bygga på ligger i korsningen Durrnäsvägen/Södergatan.

Bygglov är sökt för nybyggnation av två flerbostadshus och tre komplementbyggnader – carport, carport/soprum och cykelhus/undercentral. De två bostadshusen uppförs i fyra våningsplan och ska enligt ansökan ha likadant utseende och storlek. Byggnadsarean för byggnaderna är knappt 250 m² vardera.

Berörda grannar på angränsande fastigheter har fått chans att yttra sig i frågan. Det har inkommit synpunkter som förvaltningen har svarat på. Bland annat har det anmärkts på att balkongerna mot nordväst kragar ut över mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas, vilket innebär en avvikelse från detaljplanen. Men här finns en gråzon – bygglov får enligt Plan- och bygglagen ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten.

– Förvaltningen bedömer att utkragningen av balkongerna är en mindre avvikelse, och nämnden gör samma bedömning. Vi drar slutsatsen att fastighetsbolaget tror på projektet och vill satsa resurser på det, och då ska vi vara positivt inställda så långt vi kan utifrån de lagar och regler vi har att förhålla oss till, avslutar Magnus Nyström.