Nyheter

Grön stadshuvudgata blir Nyhamnens ryggrad

Hans Michelsensgatan kommer under de kommande 15 åren att utvecklas till en grön och myllrande stadshuvudgata genom den nya stadsdelen Nyhamnen i Malmö. På dagens möte bestämde stadsbyggnadsnämnden att skicka ut förslaget till detaljplan till de som berörs så att de får möjlighet att komma med synpunkter.

Den första detaljplanen för den nya stadsdelen Nyhamnen innebär att Hans Michelsensgatan får en ny dragning, från Universitetsbron i väster till Västkustvägen i öster. Nyhamnen ska byggas som en stadsdel med levande bottenvåningar, där människor kan mötas i gaturum, på torg och mellan byggnaderna.

Hans Michelsensgatan ska kantas av trädplanteringar och grönska, och bidrar därmed med trivsel och lugn. Den skapar förutsättningar för att det ska vara enkelt och säkert att ta sig fram till fots och med cykel. Kollektivtrafiken är prioriterad och bland annat kommer Malmöexpressen linje 2 att gå längs med gatan.

Den befintliga miljön varierar längs med stråket från väster till öster, och det kommer att märkas även när Nyhamnen växer fram. Skeppsbrokajen utvecklas till en mötesplats och ett rekreativt kajstråk. Där kommer befintlig bebyggelse att dominera, och tonvikten ligger på centrumverksamheter, kustskydd, stadskultur och föreningsliv.

Längre österut bevaras en del av de gamla hamnstrukturerna norr om gatan, som ombordkörningsramper. Vattnet och kajkanterna ska vara närvarande, och prägla området. Även här är det en brokig miljö, men med större tonvikt på bostäder och skolor.

Ytterligare österut finns ett område där omvandlingen redan pågår i den befintliga bebyggelsen, från industri- och hamnverksamhet till kreativa näringar. Här kommer det att fyllas på successivt med parker, bostäder och skolor. Söder om gatan kommer det längs hela gatusträckningen att finnas en tät och hög bebyggelse, präglad av närheten till Malmö centralstation och Malmö universitet. Tonvikten ligger på kontor och centrumverksamheter.

– Nyhamnen innebär en unik möjlighet att göra rätt från början när det gäller hur vi tar oss fram i staden. Det ska vi utnyttja fullt ut. De som bor, jobbar och besöker Nyhamnen ska ha bästa tänkbara förutsättningar att resa hållbart. Hand i hand med detta så skapar vi trivsel och rum för umgänge genom träd och grönska. Det är också viktigt att vi tar till vara på miljöer som speglar Malmös historiska som kuststad, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Nyhamnens framväxt är spännande, det här kommer att bli en helt ny modernt byggd stadsdel i centrala Malmö. Hans Michelsensgatan är en viktig pusselbit som under de kommande 15 åren kommer att utvecklas till en grön och myllrande stadshuvudgata genom den nya stadsdelen, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Nyhamnen är av stor vikt för framtidens Malmö och skapar fantastiska möjligheter att utvidga och utveckla stadskärnan med nya stadsmiljöer, bostäder och arbetstillfällen. Genom att bygga högre, nyttja närheten till vattnet och satsa på hållbara lösningar ger vi liv åt någonting helt nytt och väldigt unikt, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

 Illustration: Malmö stad