Nyheter

Nytt planförslag visar skisser på nya Rosenlundsbadet

Planeringen för nya Rosenlundsbadet i Jönköping är igång sedan tidigare. Nu har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett nytt detaljplaneförslag för en del av Rosenlundsområdet, som ska möjliggöra att bygga den nya sim- och badanläggningen. Förslaget planeras gå ut på samråd i slutet av november.

Torsdagen den 16 november ska stadsbyggnadsnämnden besluta om att detaljplanen för fastigheten Rosenlund 2:1, som omfattar nya Rosenlundsbadet, ska ut på samråd. Att planförslaget går ut på samråd innebär att planhandlingarna blir tillgängliga för allmänheten och det kommer finnas möjlighet att tycka till om förslaget.

En detaljplan bestämmer var det får byggas och vad som får byggas, men också hur mycket som får byggas – både på bredden och på höjden. Den talar också om vad en byggnad får användas till. Det innebär att den här detaljplanen inte beskriver i detalj hur det nya Rosenlundsbadet kommer se ut invändigt och utvändigt – planförslaget handlar om var badanläggningen kan placeras, i vilka volymer den kan utformas och hur det ska passa in i den framtida stadsbilden på Rosenlund. Skissbilderna som finns med i planbeskrivningen är därför visionsbilder som visar byggnaders möjliga placering och volym, illustrationerna visar inte någon detaljerad utformning.

– Det känns bra att vi är i mål med att ha tagit fram ett detaljplaneförslag och vi hoppas på bra respons på förslaget för att kunna komma vidare i arbetet. Den här detaljplanen är en viktig pusselbit för projektet med nya Rosenlundsbadet, en första byggsten som tillsammans med flera olika delar så småningom kommer bindas samman för det framtida Rosenlundsområdet i sin helhet. Vi kommer få en vacker stadsdel som kommer uppskattas av både Jönköpingsbor och besökare, säger Ann-Marie Hedlund (L), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Tydlig evenemangsstråk finns med i förslaget

Stefan Livs gata ska enligt förslaget bevaras som evenemangsstråk och knyta ihop badanläggningen med Husqvarna Garden och mässområdet på Elmia.

I illustrationerna som finns i detaljplaneförslaget visas en grönyta på den plats Rosenlundsbadet står idag. Den här ytan ingår inte i det här planförslaget, men badets nya placering innebär att utemiljön mellan badet och hotellet, som tidigare funnits på platsen, kommer tillbaka.

Frågor och svar

Varför finns inte placering av bassängerna med i detaljplaneförslaget? 

En detaljplan reglerar inte hur en byggnad ser ut invändigt, arbete med den invändiga utformningen pågår.

Kommer pendelparkeringen finnas kvar eller ersättas?

Nej, pendelparkeringen som idag ligger på södra sidan av Rosenlundsbadet kommer inte att finnas kvar när den nya badanläggningen byggs här. Parkeringsplatser kommer istället byggas på det nya badets västra sida, antalet parkeringar kommer motsvara de cirka 100 platser som finns på pendelparkeringen idag.

Kommer Huskvarnavägens utformning ändras i samband med byggnationen av det nya Rosenlundsbadet?

Nej, Huskvarnavägen inkluderas inte i det område som det här detaljplaneförslaget omfattar. I planförslaget finns dock skisser på Huskvarnavägen med, som visar hur gatan skulle kunna se ut i framtiden. För att kunna planera hur nya Rosenlundsbadet ska se ut har stadsbyggnadskontoret tittat på helheten för Rosenlund. I kommunens översiktsplan pekas Rosenlundsområdet ut som en så kallad blandstad med kvartersbebyggelse i framtiden – en innerstadsmiljö med flervåningshus och en stadsgata som innebär en bred gata som tillåter både bil- och kollektivtrafik och gång- och cykelväg och grönska.

Samråd – möjlighet att tycka till om planförslaget

Att en detaljplan går ut på samråd innebär att planhandlingarna ställs ut och det finns möjlighet för allmänheten att tycka till om förslaget. Planhandlingarna kommer finnas tillgängliga vid samrådets början, i kommunens utställningshall bredvid Kontaktcenter i Juneporten och på kommunens hemsida. Stadsbyggnadsnämnden kommer besluta om samråd för detaljplanen för Rosenlund 2:1 torsdagen den 16 november.

Samråd för den här detaljplanen planeras till slutet av november, datum uppdateras på kommunens hemsida efter beslut i stadsbyggnadsnämnden.

På bilden: Skiss över vision för Huskvarnavägen sett från sydväst. Utformningen av Huskvarnavägen finns inte med i detaljplaneförslaget, utan kommer planeras i ett senare skede. I arbetet med utformningen av nya Rosenlundsbadet har dock skissbilder tagits fram för att visa hur Huskvarnavägens koppling till Rosenlundsbadet skulle kunna se ut när hela Rosenlund utvecklas.