Nyheter

Nya detaljplaner möjliggör förtätning av Kvibille och Oskarström

Det fortsätter framåt i flera bostads- och centrumprojekt runt om i kommunen. När kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträdde i dag fattades bland annat beslut om ett projekt som genererar en förskola med fyra avdelningar och ett 60-tal bostäder i Kvibille, och ett annat som förtätar centrala Oskarström med flerbostadshus.

De båda projekten är i olika stadier i detaljplaneprocessen.

Vad gäller Kvibille handlade det i dag om antagande av ny detaljplan, det sista beslutet i planprocessen för att färdigställa detaljplanen. Ärendet ska vidare till kommunstyrelsen innan det är helt klart, men samhällsbyggnadsutskottet ställde sig i dag positiva till att anta detaljplanen som möjliggör för omkring 60 bostäder och en ny förskola norr om Pilagård, nära centrum i Kvibille. Bostadsområdet ska inkludera fyra olika hustyper: friliggande villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Det finns även planer för nya gång- och cykelvägar.

Att bygga det nya bostadsområdet på platsen beskrivs som ett sätt att knyta ihop Kvibille som ort och göra det mer sammanhållet.

Granskning för flerbostadshus i Oskarström

Beslutsärendet som gällde Oskarström handlade om att skicka ut en detaljplan på granskning.

Den aktuella detaljplanen möjliggör för nya bostäder och verksamheter i det kulturhistoriskt spännande området vid Jutan – ett av de första områdena som byggdes i Oskarström.

På området planeras för flerbostadshus i varierande höjd. Detaljplanen möjliggör för sex flerbostadshus om fyra våningar vardera. Det planeras också för en del handel, service och kontor på markplan.

Området är speciellt på fler sätt än bara kulturhistoriskt. Tidigare industrier på platsen gör att det finns en del markföroreningar att ta hänsyn till, vilket påverkat utformningen av området. Inför granskningen har planen omarbetats och anpassats mer efter kulturmiljön genom uppdaterad placering, proportioner och materialval.

– Jag ser mycket positivt på byggnation i orterna utanför centrala Halmstad, hela kommunen växer och vi kan på det sättet möta fler önskemål och behov av bostäder, säger Anna Fallkvist (M), ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Centrumplan nära antagande

Under dagen behandlades även ett av kommunens större dokument – den fördjupade översiktsplanen för centrum, Centrumutvecklingsplan 2050. I planen visas vilken långsiktig utveckling kommunen vill se i centrum. Det gäller bland annat 3 500 bostäder, fler broar över Nissan och promenadstråk som vänder staden mot vattnet. Den fördjupade översiktsplanen ska nu vidare till kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.

Foto: Convegni_Ancisa