Nyheter

En ny grön oas i norra Kävlinge

I norra Kävlinge mellan väg 108 i väster och Minnesdalsvägen i öster ligger fastigheten Kävlinge 34:77, som kallas Minnesdal. Efter flera års arbete med planprogrammet är nu området redo för en nystart där ett positivt planbesked i augusti blev startskottet.

I området planeras bostäder inspirerade av trädgårdsstadens och småstadens charm med småskalig och varierad bebyggelse i form av radhus, villor och lägenheter. Minnesdal kommer att bli en grön oas där den naturliga topografin tas tillvara tillsammans med täta gröna gaturum där gående och cyklister prioriteras. Centralt genom området planeras också en trädkantad huvudgata för genomfartstrafik. Första etappen inkluderar cirka 700 bostäder i två- till trevåningshus, samt utrymme för förskolor, LSS-boende och seniorboende.

Nystart med OBOS

Redan 2018 började Kävlinge kommun ett planprogram för fastigheten, som då gick under namnet Kävlinge norra. Där beskrivs översiktligt grönstruktur, trafikfrågor, dagvattenhantering och andra frågor kopplade till teknisk försörjning. Nu är det dags för en nystart tillsammans med aktören OBOS som tagit fram nya skisser över området.

– Tanken är att skapa ett bra möte mellan bebyggelse och landskap där hållbarhet och livskvalitet möts. Där en bred målgrupp ska kunna bo och utvecklas oavsett vilken familjekonstellation de befinner sig i, säger Pernilla Randefalk, affärsutvecklare på OBOS.

Anpassat för framtidens klimat

För vattenhantering är förslaget mycket väl dimensionerat för att hantera framtida dagvatten och extremregn. På omfattande ytor i öster, norr och väster planeras gröna rekreationsytor med möjlighet till vattenfördröjning. Kvarteren har placerats så att en naturlig avrinning sker längs gatorna ner mot grönstråk och lågpunkter.

Kommunstyrelsen i Kävlinge kommun gav förslaget ett positivt planbesked den 30 augusti. Arbetet med att ta fram en detaljplan är därmed igång. Under planprocessen kommer kommuninvånare som brukligt att kunna lämna synpunkter under samråd och granskning.

– Jag är nyfiken på att få ta del av våra invånares åsikter i samråds- och granskningsskedet. Tillsammans blir utvecklingen ännu bättre, säger Annsofie Thuresson, kommunstyrelsens ordförande.