Nyheter

Rosengård ska utvecklas med nya bostadshus och grönområden

Det pågår en process med att omvandla och utveckla Rosengård  i Malmö med nya bostadshus och grönområden, och knyta ihop stadsdelen med övriga staden. Som en del av arbetet ska vägar i anslutning till Rosengård centrum rustas upp och få nya gång- och cykelvägar.

Det handlar om von Rosens väg och von Lingens väg, belägna på södra respektive norra sidan av Rosengård centrum. Vägarna ska byggas om och få separata gång- och cykelvägar samt planteringar. Samtidigt kommer dagvatten- och skyfallshanteringen anpassas till både nutida och framtida väderförhållanden. Syftet är att skapa moderna, säkra och hållbara vägar för gående och cyklister.

På dagens sammanträde beslutade tekniska nämnden att ansöka om objektsgodkännande för investeringen som förväntas uppgå till en kostnad av 20 miljoner kronor.

– Upprustningen av vägarna runt Rosengård centrum är en mindre, men i allra högsta grad viktig, del av vårt omfattande och långsiktiga arbete med att utveckla Rosengård och på sikt skapa Amiralsstaden. Ambitionen är att skapa ett modernt, attraktivt område som bidrar till att länka samman stadsdelen med centrala Malmö, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande och kommunalråd med ansvar för teknik.

– Det här är ett par viktiga vardagsförbättringar för de Malmöbor som bor vid eller transporterar sig på von Rosens väg och von Lingens väg. Det blir lättare, säkrare och snabbare att ta cykeln eller gå till jobbet, skolan eller affären. Vi minskar också risken för översvämmade vägar och källare när skyfall tyvärr blir allt vanligare på grund av klimatförändringarna, säger Isabel Enström (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

– Rosengård är ett av flera områden i Malmö som står inför en spännande omvandling och utveckling vilket syftar till att knyta stadsdelarna allt närmre. Rosengård centrum är en viktig knutpunkt i området och nu satsar vi för att göra vägarna tryggare och vägen dit enklare, säger Karl Philip Nilsson (L), ledamot i tekniska nämnden.