Nyheter

Positivt planbesked för bostadstomter i Autio

Under måndagens sammanträde lämnade kommunstyrelsen ett positivt planbesked för detaljplanering av tomter för bostadsändamål i Autio.

Det är David Svenn, Bertil Sjöö och Kenneth Karlsson som i maj lämnade in en komplett ansökan om planbesked till Pajala kommun. De vill ta fram 18 – 20 tomter för bostadsbebyggelse i Autio vid Torneälvens norra strand. Syftet är att skapa ett bostadsområde för småhus (permanentboende och fritidshus) med kort pendlingsavstånd till gruvan i Kaunisvaara .

Kommunstyrelsen beslutade att lämna ett positivt planbesked vid måndagens sammanträde. Planbeskedet är ett första steg i en detaljplaneprocess.

– Det är välkommet och nödvändigt med utveckling av bostäder för att möjliggöra inflyttning av arbetskraft till kommunen, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.  

Avdelningen för Strategisk Utveckling förespråkar att i detaljplanen bör principer för gestaltning i området regleras genom plankarta, planbeskrivning eller ett separat gestaltningsprogram för att värna kulturmiljöerna längs älven och landskapsbilden utan att för den skulle förhindra en utveckling av bebyggelsen i området.

Detaljplanearbetet beräknas kunna påbörjas under hösten 2023 och beräknas ta drygt ett år.

Foto: Malachi Witt