Nyheter

Piteå växer: Detaljplan ger förutsättningar för fler bostäder och kommersiella lokaler

Samhällsbyggnadsnämnden antog under september månads möte detaljplanen för fastigheten Lekatten 15, i gatuhörnet Västergatan/Storgatan i centrala Piteå. Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för fler bostäder samt lokaler för handel, restaurang, service, kontor eller liknande.

Planförslaget har varit tillgängligt för allmänheten genom samråd under december 2022 till januari 2023, och därefter för granskning under juni 2023. Nu väntar en tid för överklagande av beslutet att anta detaljplanen. Om beslutet att anta detaljplanen inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.

Anpassning till den omgivande stadsmiljön har varit en viktig fråga i planarbetet, därför ska ny-, om- eller tillbyggnader göras med hänsyn till karaktärsdrag hos omkringliggande byggnader.

– Efter dialog med exploatören är vi överens om innehållet i detaljplanen. Om detaljplanen vinner laga kraft hoppas vi att exploatören går vidare med projektet genom att söka bygglov och sen sätta spaden i backen. Det här möjliggör både för fler bostäder i centrala stan och för lokaler till verksamheter av olika slag, vilket är viktigt i Piteås fortsatta utveckling, säger Magnus Nyström (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden.