Nyheter

Positivt planbesked för externa handelsområdet i Lomtjärn

Samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt planbesked till handelsområde i Norra Lomtjärn i Piteå. Det är ett första steg i en detaljplaneprocess där kommunen går vidare med att utreda områdets förutsättningar för etablering.

Det är Rico Estate Development, RED – ett fastighetsutvecklingsbolag som nischat in sig på externa handelsområden – som i april lämnade in en ansökan om planbesked till Piteå kommun. De vill etablera externt handelsområde med volymhandel i box-format för sällanköpsvaror med ett kompletterande handelsutbud till centrumhandeln och stärka Piteå som regional destination.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna ett positivt planbesked vid onsdagens nämndsmöte. Planbeskedet är ett första steg i en detaljplaneprocess. I beslutsunderlaget som presenterades för nämnden beskriver Samhällsbyggnad en rad förutsättningar inom förvaltningens verksamhetsområden som måste tas i beaktande och pröva frågan vidare i kommande detaljplanearbete. Det handlar bland annat om trafikfrågor, naturvärden och dagvattenhantering.

– Vi bedömer förutsättningarna som goda för ett externt handelsområde på platsen men markfrågorna och frågor kopplat till det behöver utredas ytterligare. Etableringen går i linje med kommunens översiktsplan och pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Öjebyn, där marken är utpekad som planerat verksamhetsområde, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanearbetet bedöms idag kunna inledas tidigast augusti 2023.

– Det är glädjande att processen rör sig framåt och att förutsättningarna för etableringen utreds vidare. Nu fortsätter arbetet i planprocessen och i dialoger med intressenter och andra parter, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.