Nyheter

Norrköping: Tillägg i riktlinjen för markupplåtelse på allmän platsmark

Fler aktörer ska få möjlighet att nyttja allmän platsmark i Norrköping i syfte att skapa en trevligare stad, därför görs nu ett tillägg i riktlinjen för markupplåtelse på kommunens allmänna ytor.

Norrköpings kommun vill skapa en mer trivsam och inbjudande stad att vistas i genom dekoration och utsmyckning av det offentliga rummet. Det kan exempelvis handla om blommor och andra växter, sittmöbler och aktiveringsytor som bidrar till en både tryggare och mer livfull offentlig miljö.

– Vi vet att fastighetsägare och näringsidkare önskar att få vara en del av det här arbetet som ska göra Norrköping gemytligare att både besöka och leva i. Vi vill skapa bättre förutsättningar för det genom tillägget i riktlinjen för markupplåtelse, som gör det möjligt för aktörer att ansöka om att få använda allmän platsmark i syfte att vara med och skapa en trevligare stad, säger kommunalråd och ordförande i samhällsplaneringsnämnden Reidar Svedahl (L).

Tillägget i riktlinjen innefattar två nya upplåtelseformer – utsmyckning och tillfällig park.

En utsmyckning ska bidra till ett trevligare helhetsintryck av en gata eller ett kvarter, den får alltså inte marknadsföra någon specifik aktör. Utsmyckningarna kan till exempel göras i anslutning till verksamheter eller på en sommargågata.

Tillfälliga parker är tillåtna på gågator, torg, parker eller parkeringsytor på gator som har hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Utformningen ska ta hänsyn till platsens förutsättningar, en bedömning görs i varje enskilt fall.

På bilden: Visionsbild S:t Persgatan