Nyheter

Generösare regler för avstyckning av tomter i Piteå kommun

Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå kommun har beslutat att markägare ska få möjlighet att stycka av upp till fyra tomter utan krav på detaljplan. Tanken bakom beslutet är att markägare snabbare ska kunna få besked om bygglov.

Hur många tomter som får styckas av utan krav på detaljplan skiljer sig åt mellan Sveriges kommuner, på grund av att det i Plan- och bygglagen finns utrymme för tolkningar. Utifrån det väljer Piteå kommun att gå på en mer generös tolkning än förut. Markägare i Piteå kommun har tidigare haft möjlighet att stycka av upp till två tomter utan krav på att göra en detaljplan. Nu har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att öka det till upp till fyra tomter.

– Det här beslutet ska förenkla och snabba på processen för de som vill stycka av tomter, till exempel på landsbygden. Genom möjligheten att söka bygglov utan att behöva gå igenom planprocessen kan beslut tas snabbare, säger Magnus Nyström (S), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Förvaltningen har gjort en utredning utifrån att frågan väcktes på arbetsutskottets sammanträde i februari. Rekommendationen från förvaltningen är att behålla nuvarande bestämmelse på upp till två tomter. Utredningen lyfter att de ställningstaganden som behöver regleras med hjälp av en detaljplan ökar med ett stigande antal tomter. Men nämnden valde att gå på en annan linje och lyfter andra perspektiv.

– Nämnden har tagit del av förvaltningens utredning och tagit till oss vad som står där. Vi vill i stället lyfta de fördelar vi ser med den här förändringen. Det ger möjlighet till en större frihet i utformningen av sin mark och en snabbare hantering från idé till färdigt hus. Det främjar utvecklingen i hela kommunen och kommunens övergripande mål om ökad befolkning. Tanken är också att det ska frigöra tid och resurser från planhandläggarna som får mer utrymme att jobba på med prioriterade insatser, säger Magnus Nyström.

Fakta: Tolkningen av sammanhållen bebyggelse:

Plan- och bygglagen reglerar vilka ärenden som behöver prövas med hjälp av en detaljplan och när det ska göras. I lagen står det att en detaljplan behövs om avstyckningen av tomter resulterar i en ny sammanhållen bebyggelse. Det gäller bara om kommunen bedömer att de planerade avstyckningarna på ett eller annat sätt kommer att påverka omgivningen, exempelvis bebyggelsens karaktär, infrastrukturen, vattenförsörjning med mera. Nya tomter kan dock i princip alltid antas medföra en inverkan på omgivningen.

Kriterierna för en sammanhållen bebyggelse är att den består av minst tre byggnader fördelade på minst två tomter, som angränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Avgörande är frågan om vad som är en sammanhållen bebyggelse. Här lämnar Plan- och bygglagen ett tolkningsutrymme när det gäller antal byggnader och tomter. Därför skiljer det sig åt hur kommuner väljer att tolka begreppet. Piteå kommun följer lagen i och med beslutet men väljer en mer generös tolkning av lagen än tidigare.

Kravet på detaljplan på grund av ny sammanhållen bebyggelse är bara är ett av kriterierna som finns i Plan- och bygglagen. Ett behov av detaljplan kan också finnas vid avstyckning av en enda tomt om något av lagens övriga kriterier för plankrav är uppfyllt.