Nyheter

Klart med 12 000 kvm nya byggrätter för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Gävle: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har inom den egenägda fastigheten Holmsund 4:1 och i nära samarbete med Gävle kommun arbetat fram en ny detaljplan som efter en snabb och effektiv planprocess nu vunnit laga kraft.

Syftet med detaljplanen har varit att möjliggöra en förtätning av området med ca 180 nya energieffektiva bostäder inom främst outnyttjade parkeringsytor. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse upp till sju våningar och omfattar ca 11 750 m² BTA.

Falun

Mellan den 5 april och den 4 maj 2023 är detaljplanen för området Born ute på granskning. Den nya stadsdelen ligger inom fastigheten Falun 9:22.

Detaljplanen tas fram tillsammans med Falu kommun och innehåller främst bostäder men även service, förskola, rekreationsytor och park där kulturmiljön i området synliggörs. Totalt omfattar SBB:s del av planen, som är en av de största pågående planprocesserna inom kommunen, ca 70 000 BTA, vilket bedöms medföra att cirka 600 nya bostäder kan uppföras i ett mycket centralt läge. Detaljplanen förväntas kunna antas under 2023.

Skellefteå

Under april månad har SBB:s och Skellefteå kommuns detaljplan på Sjungande dalen varit ute på samråd. Planområde ligger i ett attraktivt bostadsläge intill såväl lokal service som rekreationsområden. Totalt beräknas det nya området omfatta 250 nya bostäder. Planen förväntas antas under 2023.

”Det är mycket glädjande med positiv framdrift i SBB:s pågående planprojekt. Att utveckla byggrätter i centrala lägen inom befintliga fastigheter är hållbar stadsutveckling och en viktig del av SBBs värdeskapande strategi,” säger Krister Karlsson, COO och Vice VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.