Nyheter

Klart: Detaljplan för Barsebäck boställe

Efter att mark- och miljödomstolen avvisat de överklaganden som gjorts på antagandet av den nya detaljplanen för Barsebäck boställe har detaljplanen nu fått laga kraft. Det betyder att exploatören, Mjöbäcks, nu kan söka bygglov för de bostäder som planerats.

Den nya detaljplanen som nu fått laga kraft tillåter att platsen bebyggs med omkring 50 bostäder i friliggande småhus, kedjehus, parhus och mindre flerbostadshus. Inom området planeras även en mindre park.

Detaljplanen har tagits fram med utgångspunkt i platsens historia och känslan av gårdsmiljö som finns idag ska bevaras. Det innebär bland annat att byggnaderna placeras i en liknande T-form som boställets ekonomibyggnader har idag och att dagens röda fasader ska återkomma i den nya bebyggelsen.

Omarbetat förslag

Det ursprungliga förslaget på ny detaljplan för Barsebäcks boställe arbetades om efter att många synpunkter inkommit då förslaget var ute på samråd. Den omarbetade detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 5 december 2022. Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen men domstolen avvisade överklagandena och beslutet överklagades inte vidare till nästa instans. Detaljplanen fick därför laga kraft den 10 mars 2023. Det betyder att exploatören Mjöbäck nu kan söka bygglov enligt den nya detaljplanen.