Nyheter

Akademiska leder studie av förorenad mark i Falun

Inom kort inleds fördjupade undersökningar av förorenade markområden i Falun. Efter nästan 1000 år av gruvdrift finns förhöjda halter av metaller i marken. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och genomförs i samarbete med Statens Geotekniska Institut, Falu kommun och Region Dalarna.

Resultatet ska bland annat användas för bedömning av hälsorisker och en översyn av lokala rekommendationer bland annat vid nybyggnation.

– Det är mycket positivt att vi fått statliga pengar för att genomföra undersökningen, den kommer att vara till nytta både för Falun och för andra platser med liknande förhållanden. I Falun finns sedan slutet av 90-talet lokala rekommendationer vid exempelvis nybyggnationer, odling, svamp- och bärplockning i områden med höga metallhalter. Resultaten av den här undersökningen hjälper oss att anpassa våra lokala rekommendationer, så att de är så aktuella som möjligt, säger Andreas Jansson, handläggare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vid Falu kommun.

Projektet ”Fördjupade undersökningar av förorenade områden, biotillgänglighet och exponering av metaller i befolkning ” ska bedrivas under 2023 och finansieras med 4,3 miljoner kronor av Naturvårdsverket. Projektet leds av Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, som är Region Uppsalas, Region Dalarnas och Region Gävleborgs medicinska resurs och finansieras via Sjukvårdsregion Mellansverige.

– I vårt uppdrag ingår rollen som oberoende expertstöd gentemot olika regionala aktörer när det gäller hur arbetsmiljö och omgivningsmiljö påverkar människors hälsa. Vi ansvarar för projektledning och är även huvudansvariga för att göra hälsoriskbedömningar vad gäller befolkningens exponering för metallförorenad mark i Falu kommun, säger Martin Tondel, miljömedicinskt ansvarig överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset.

Statens Geotekniska Institut (SGI) kommer att analysera och testa jord från olika platser i Falun. I SGI:s laboratorium i Linköping ska man undersöka förorenade jordpartiklars väg genom kroppen, i så kallade orala biotillgänglighetstester.

– Vi kommer att efterlikna den process som sker när man får jord i munnen och undersöka hur metaller frigörs i matsmältningssystemet och tas upp av kroppen, säger Yvonne Ohlsson, forskningssamordnare vid SGI. Avsikten är att använda testet för att göra lokala hälsoriskbedömningar.

Dessutom kommer SGI att utvärdera en förenklad, mindre kostsam, metod för samma test.

Region Dalarna deltar i projektet utifrån uppdraget att stödja det folkhälsoarbete som sker i länet och som även rör miljörelaterad hälsa.