Nyheter

Norrköping: Bågbro föreslås bli den nya Femöresbron

En luftig konstruktion med bärande bågar som inte ger avkall på tillgänglighet. Förslaget till den nya Femöresbron tar hänsyn till områdets förutsättningar och är anpassat till dagens krav.

Arbetet med att utforma och gestalta den nya Femöresbron har formats av platsens förutsättningar och den historik som är förknippad med den gamla bron. Den gamla bron var en fackverksbro med tydlig bågform, något som den nya föreslagna bron fångar upp. Den nya bron har också en luftig konstruktion för att kunna smälta in i miljön, samtidigt som den erbjuder en god utsikt från bron över Motala ström med omgivningar.

Förslaget är en modern bro som matchar nutida krav med placering på samma plats som den gamla.

– Det känns väldigt roligt att vi nu är så pass långt fram i processen att det finns ett skarpt förslag att besluta om. Vi vet att många är engagerade i Femöresbron och hoppas att förslaget också tilltalar Norrköpingsborna, säger Reidar Svedahl, (L), samhällsplaneringsnämndens ordförande.

Arbetet med att få en ny Femöresbro på plats tar nu ny fart efter att länsstyrelsen i Östergötland, den 23 januari 2023, gav klartecken för angöringen av bron på den norra sidan av Motala ström. Ett viktigt avvägande har varit att bron inte ska skymma Brovaktarstugan som är del av den känsliga kulturmiljön och ett karaktäristiskt kännetecken för platsen. Bron byggs för att hålla för lång tid framöver. Tillgängligheten är viktig, och enligt förslaget blir bron inte lika brant som sin föregångare, det för att både fötter och hjul ska kunna använda den.

– Vi har jobbat väldigt fokuserat för att ta fram det här förslaget, där många olika aspekter och krav har behövt balanseras. En bågbro möjliggör ett formspråk som både ligger nära den gamla bron, och samtidigt ger ett nytt utseende, säger Johan Smedner, enhetschef för infrastruktur vid samhällsbyggnadskontoret.

Förslaget om ny Femöresbro väntas behandlas av politikerna i samhällsplaneringsnämnden vid sammanträdet den 22 februari. Nämnden ska då fatta beslut om att gå vidare i processen och starta detaljprojektering. Därefter återstår upphandling av entreprenör och att få ett godkännande av Mark- och miljödomstolen avseende kommunens ansökan om tillstånd för vattenverksamhet. Projektets budget är 30 miljoner kronor och utifrån nuvarande planeringsförutsättningar kan den nya bron börja användas sommaren 2024.

Länk till hemsidan om projektet

Bakgrund

Den gamla bron fick tas bort 2017 på grund av omfattande rostangrepp. Den var över hundra år gammal och hade uppnått sin tekniska livslängd. Tekniska nämnden beslutade i januari 2018 att investera i en ny bro med sikte på att den ska hålla många år framåt i tiden. Processen har tyvärr blivit utdragen, flera olika lagstiftningar reglerar området och frågan har passerat flera olika instanser.

Visualisering: Norrköpings kommun