Nyheter

Ett hus för alla

Som ett första steg i en omvandling av stadsdelen Norra Fäladen i Lund planeras den nya skolan och samlingspunkten Fäladslyktan. PE Teknik & Arkitektur fick uppdraget att ta fram volymstudie, programhandlingar och underlag till detaljplan för projektet.

I Fäladslyktan ska en skola för årskurs 4–6 samlokaliseras med kulturskolan, stadsdelsbibliotek, idrottshall och en träffpunkt för äldre. Allt knyts ihop av ett invändigt offentligt torg som blir något numera så unikt som en samlingsplats i en publik byggnad som inte är av kommersiell karaktär. Det inre torget ska kunna utnyttjas av alla olika besökare för sådant som skolavslutningar, föreläsningar, studie- och läsplatser, brädspel, fika med mera. Utvändigt ska byggnadens fasad lysa upp som en lykta ut mot det befintliga Fäladstorget.

Med så många verksamheter i samma byggnad kommer den att nyttjas under många av dygnets timmar. Vid utformningen har det varit viktigt att lyssna in allas önskemål och hitta bra kompromisser för samutnyttjandet. I arbetet med att ta fram handlingarna för projektet har PEs arkitekter anordnat en workshop med lärare och elever samt haft många möten med de olika verksamheter som ska finnas i huset. PEs landskapsarkitekter har också involverats för att skapa en utformning som möter besökare på torget och sedan följer med in i huset, samt en ny skolgård.

Höga miljökrav

Byggnaden ska utformas enligt väldigt höga miljökrav. Bland annat ska stommen byggas av trä, vilket gör bjälklaget rejält och påverkar hur huset kan ritas. Det är en komplex byggnad med logistiska utmaningar för arkitekterna vad gäller såväl samverkan som intern kommunikation och planlösningar inom respektive separat verksamhet.