Nyheter

Borås: Produktionsplan för detaljplanering 2023 beslutad

Samhällsbyggnadsnämnden fastställde i december en produktionsplan för 2023. Produktionsplanen utgör en politisk prioritering kring vilka detaljplaner som Samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta med nästkommande år. Nu är produktionsplanen för detaljplanering 2023 beslutad.

Prioriteringen görs baserat på en rad olika faktorer. Dessa är vilka planuppdrag som Samhällsbyggnadsförvaltningen har, vilka behov som i dagsläget anses vara störst, samt en sammanvägd bedömning av i vilken grad uppdragen bidrar till kommunens övergripande mål och visioner för stadsutvecklingen. Produktionsplanen är ett viktigt verktyg för resursplaneringen för de som arbetar med detaljplanering.

– VI vill med hjälp av produktionsplanen skapa tydlighet och transparens gentemot stadens exploatörer. Genom att det finns ett uppdrag i vår produktionsplan vill vi visa att vi har fullt fokus på att driva arbetet framåt under det kommande året, säger Morgan Hjalmarsson (L), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås Energi och Miljö tar fram det underlag som ligger till grund för beslutet. Produktionsplanen ligger till grund för både prioriteringar och resursfördelning på samtliga berörda förvaltningar.

– Produktionsplanen och det arbete vi gör idag är en viktig kugge i hjulet. Det som beslutas nu må vara tidigt i samhällsbyggnadsprocessen, men avgör kommunens utveckling flera år framåt, kommenterar Kerstin Hermansson (C), kommunalråd.

Under 2023 kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta de arbeten som påbörjades under 2022, men också starta upp ett antal nya planprojekt. Förslaget till produktionsplan innefattar bland annat cirka 1500-3200 nya bostäder, 2-3 skolor, 2-4 boenden med särskild service enligt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL) och fem större verksamhetsområden. Totalt omfattar de fem verksamhetsområdena cirka 300-400 hektar mark.