Nyheter

Arkitekttävling avgjord för ny gångbro på Sundsvalls centralstation

En elegant svängd gångbro i limträ och glas med böljande plåttak blev det vinnande förslaget i utformningen av en gångbro mellan stationshuset och perrongerna på Sundsvalls centralstation.

Som en tidig julklapp offentliggjordes vinnaren av den nya gångbron mellan stationshuset och perrongerna. Det var en trivsam stämning på Sundsvalls centralstation där en kortare prisceremoni hölls. Det vinnande förslaget, som fått namnet Portamento, är ett av sex förslag i arkitekttävlingen som Trafikverket arrangerat tillsammans med Sveriges Arkitekter. Juryn ser ett arkitektoniskt spännande förslag som har goda utvecklingsmöjligheter.

– Vi har gestaltat en bro med respekt för områdets betydelsefulla kulturmiljö. Vi ville skapa inte bara en praktisk koppling, utan också en trygg, hållbar och inkluderande övergång som ger tillbaka till platsen. Gångbrons materialitet och eleganta, vridna geometri bildar en särpräglad figur i det i övrigt strikta stationslandskapet och är samtidigt ett komplement till en alldeles unik plats, säger Jesper Henriksen arkitekt och partner från Dissing+Weitling.

Förslagen har utvärderats utifrån fem kriterier:

Gestaltning

Funktion

Hållbarhet

Utvecklingsbarhet

Genomförbarhet och förvaltning

– Bedömningsprocessen bestod av ett mycket givande och lärorikt juryarbete som tydliggjorde att Portamento var det förslag som bäst svarade mot kriterierna. Förslaget är baserat på eleganta lösningar med en utformning som sätter resenären i centrum, berättar Anders Vilhelmsson projektledare på Trafikverket och juryordförande för arkitekttävlingen och fortsätter:

– Vi ser en upplevelserik och omsorgsfull gestaltning som visar hänsyn till såväl stadsbilden som kulturmiljön. Arkitekturen erbjuder en lekfull gångbro som inte känns igen från andra stationsanläggningar vilket är väldigt roligt. Mot söder kan gångbron dessutom förlängas mot Björneborgsgatan i en omvänd böj i framtiden. 

Det vinnande förslaget vill i sin enkelhet skapa identitet, sammanhang och trygghet – en mjuk övergång mellan olika kompositioner och ”tonfall”. Genom att behålla och förstärka det befintliga sammanhanget kan en ny gestaltning integreras med de tillhörande kulturhistoriskt värdefulla byggnadsvolymerna.

Genom materialoptimering hålls anläggningens klimatavtryck nere. Grundläggningen bedöms också vara mindre omfattande än för övriga förslag, och flera delar av anläggningen går att bygga separat för att lyftas på plats, vilket minskar inverkan på tågtrafiken.

Detaljprojektering 

Det vinnande förslaget Portamento håller en hög arkitektonisk nivå, men i vissa avseenden kommer förslaget att behöva bearbetas i den fortsatta processen. Nu kommer det vinnande teamet i samverkan med Trafikverket, jobba med detaljprojekteringen och ta fram bygghandlingar för sitt förslag.

– När bygghandlingarna är klara är tanken att upphandla en entreprenör år 2024, säger Anders Vilhelmsson.

– Det känns väldigt ärofyllt att få förtroendet att utveckla riksintresset Sundsvalls C. I en tid när resandemönster ändras och samhällets medvetenhet kring hållbarhet och bevarande stärks, är vi är vi väldigt stolta att få skapa detta landmärke ”att komma hem till” som införlivas i stationsområdet och lyfter platsens befintliga värden. Vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet, säger Rebecca Deutsch, Landskapsarkitekt och avdelningschef, WSP

 Juryns motivering:

”Juryn ser i Portamento en genomarbetad och arkitektoniskt spännande gångbro med anslutningsbyggnader som har goda utvecklingsmöjligheter. Förslaget sätter resenären i centrum, visar hur bron kan konstrueras och uppfyller i hög grad ställda funktionskrav. Den elegant svängda broförbindelsen i limträ och glas med böljande plåttak ger ett naturligt rörelsemönster mellan stationen och plattformarna.

Anläggningens rumsliga kvaliteter, med utblickar mot omgivningen, och den omsorgsfulla detaljeringen ger resenärerna mycket att upptäcka och en känsla av vardagslyx. Utformningen bedöms visa respekt för Zettervalls stationshus. Mot söder kan Portamentos bro förlängas i framtiden genom en omvänd böj, och det eleganta nya plattformstaket skyddar den resande. Sammantaget rekommenderar juryn Portamento för fortsatt projektering och genomförande.”


Kort om tävlingen

För att säkerställa en god arkitektonisk utformning i Projektet Sundsvall tillgänglighet och resecentrum beslutade Trafikverket att genomföra en arkitekttävling för en planskild plattformsförbindelse på Sundsvalls Centralstation.

Arkitekttävlingen har genomförts i två steg där sex team, i det första steget, redovisade en övergripande analys och enklare skissförslag.  Efter bedömning av de sex förslagen gick tre team vidare till det andra steget, som avsåg en fördjupning och utveckling av tävlingsförslagen utifrån medskick från juryn. Tävlingen avgjordes av en jury bestående av sju personer med representanter från Trafikverket, Sundsvalls kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

Tävlingen har arrangerats i linje med Trafikverkets vision att skapa hållbara, säkra, välfungerande och vackra anläggningar för resande.

Grafik: Dissing+Weitling/WSP