Nyheter

Två aktörer tilldelas mark i Östra Ringstorp

Under hösten har Örebro kommun sökt aktörer som vill bebygga två tomter i Östra Ringstorp. Markanvisningen är nu klar och det är Asplunds Fastigheter och Innobo som tilldelas marken.

Östra Ringstorp ligger i den befintliga stadsdelen Ringstorp, ca 2,5 km norr om Örebro centrum. Under hösten har det pågått markanvisning där kommunen har sökt byggaktörer som är intresserade av att bygga bostäder i området. Kommunen har specifikt uppmuntrat byggnation av ägarlägenheter – en boendeform som till skillnad från bostadsrätt innebär att man äger sin lägenhet fullt ut.

– Vi har fått in väldigt många intresseanmälningar för markanvisningen i Östra Ringstorp. Nu har vi utvärderat samtliga och kommit fram till vilka aktörer som ska tilldelas marken. Några av de styrkor vi ser med valda aktörer är bland annat hänsynen till naturmark och befintlig grönska i området, berättar Linnéa Nilsson, exploateringsingenjör.

– I det här området är den naturnära känslan viktig att behålla och hållbarhetsperspektivet får ta stor plats. Det finns till exempel ett intressant förslag där lamellhusen byggs med trästomme, vilket vi ser positivt på, säger Kemal Hoso (S), ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

I detaljplanen för området, som vann laga kraft 2018, finns en byggrätt för tre lamellhus i fem våningar samt en byggrätt för stadsvillor i tre våningar. Asplunds Fastigheter har valts ut för att bygga lamellhusen, öster om Korpralsgatan. I sin intresseanmälan visade de god hänsyn till platsen och ambitionen är att spara grönska inom kvartersmarken, vilket ger goda förutsättningar för att skapa boendemiljöer som lever upp till detaljplanens vision om naturnära bostäder. Innobo har valts ut för att bygga stadsvillorna, väster om Korpralsgatan. Stadsvillorna avses att upplåtas som ägarlägenheter och utformningen, med träfasader och grönska mellan byggnaderna, anses passa väl in på platsen.

Nu kommer Örebro kommun att göra en förstudie tillsammans med de två byggaktörerna, för att fastställa mer i detalj hur byggnaderna i området ska se ut. Preliminär byggstart beräknas till 2024.