Nyheter

Kungsvåningen beviljas bygglov för 110 bostäder i Fittja

Kungsvåningen får klartecken att uppföra 110 bostäder och 2 600 kvadratmeter kommersiella lokaler i Stockholmsförorten Fittja. Beslutet gör det möjligt att omedelbart påbörja projekteringen med sikte på byggstart under 2023.

Fittja är beläget i den snabbväxande kommunen Botkyrka vars befolkning väntas uppgå till närmare 107 000 invånare år 2030. Detta ställer krav på ett ökat bostadsbyggande och översiktsplanens målbild är 20 000 nya bostäder till 2040 där Fittja är ett av kommunens fokusområden för bebyggelse. *

– Vi är stolta över den positiva utveckling som vi har åstadkommit i Fittja genom ny- och ombyggnation, aktiv förvaltning och långsiktig samverkan. Fler bostäder och verksamhetslokaler ligger i linje med kommunens avsikt att förtäta miljonprogramsområden med närhet till kollektivtrafik. Nu ser vi fram emot att påbörja nästa etapp och ytterligare stärka fysiska och sociala kopplingar till Fittja, säger Mi Sundquist, fastighetsutvecklingschef på Kungsvåningen.

Fittja Light är den tredje utbyggnadsetappen inom områdets detaljplan där Kungsvåningen tillför centrala Fittja cirka 400 nya lägenheter och 11 000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Den aktuella etappen Fittja Light byggs på parkeringsytan direkt öster om centrum och blir därmed en ren förlängning av centrumbyggnaden. Den nya huskroppen vinklas kring en upphöjd bostadsgård och varierar från 4 till 12 våningar. Kvarteret innefattar flera nya verksamhetslokaler samt cirka 110 hyresbostäder i varierande storlekar om 1–4 rum och kök.

De inledande delprojekten var påbyggnaden av den befintliga centrumbyggnaden med ett nytt kommunalt vård- och omsorgsboende samt ett nytt flerbostadshus med konsthall och bibliotek i botten. I direkt anslutning till Fittja Light planerar Kungsvåningen att uppföra ytterligare cirka 200 lägenheter samt ett parkeringsgarage.

Besök Kungsvåningens hemsida för mer information om projektet.

* Läget i Botkyrka: Bostadsmarknad och bostadsförsörjning i Botkyrka kommun, Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun