Nyheter

Höga lagstadgade krav för att få riva Michelsonska huset i Lindesberg

Länsstyrelsen i Örebro län och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens stadsarkitekt motsätter sig en rivning av Michelsonska huset i Lindesberg. Om fastighetsägaren ändå beviljas rivningslov ställs höga lagstadgade krav på åtgärder. Det framgår av yttranden på en ansökan om rivningslov för fastigheten som remitterats för synpunkter.

”Yttrandet från stadsarkitekt Sara Hallström är kraftfullt och klarläggande. Det är samtidigt en bekräftelse på att Lindesbergs Hembygdsförening haft väl underbyggda skäl när vi under en längre tid kämpat för Michelsonska huset. Byggnaden har så stora kulturmiljövärden att den rimligtvis inte får rivas, utan istället måste renoveras och bevaras till eftervärlden”, skriver Lindesbergs Hembygdsförening i en kommentar.

Länsstyrelsen i Örebro län:

”Fastigheten ligger inom området för fornlämning som utgörs av kulturlager med arkeologiska lämningar av äldre bebyggelse i Lindesbergs stad. Dessa lämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen. Enligt detta är det förbjudet att utan tillstånd av länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Om rivningsarbetena endast berör konstruktioner ovan befintlig markyta har Länsstyrelsen från fornlämningssynpunkt inga invändningar mot arbetsföretaget. Om rivningen däremot innebär att även markarbeten ska utföras, krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Som villkor för ett sådant tillstånd kan Länsstyrelsen kräva att en arkeolog övervakar markarbetena på platsen. Kostnaden för denna övervakning ska i sådana fall betalas av den som vill utföra markarbetena.”

Läs hela yttrandet >>

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens stadsarkitekt:

”Fastigheten ligger både centralt i Lindesberg och i blickfång på långt håll i flera riktningar och gatuyer. Båda huvudbyggnaderna (MIchelsonska och ABF-huset) har höga kulturmiljövärden, utgör goda exempel på fint gammalt byggnadshantverk och är inte särskilt förvanskade. Båda är unika för Lindesberg men kanske även i regionen.

Enligt lagen och enligt det nationella målet för arkitektur, form och design är det viktigt att kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas. Därutöver menar bland andra Boverket att de mest hållbara husen är de redan byggda, om de kan fortsätta användas. För att kunna nå utsatta nationella och globala hållbarhetsmål är det viktigt att ta väl vara på och fortsätta nyttja alla redan byggda hus, även de äldre.

Att riva hus som fortfarande går att renovera utan att först ta reda på dess kulturella och historiska värden är inte lagenligt utan att en gedigen analys av behov och avvägning gällande olika värden gjorts.

Särskilt värdefull kulturmiljö får inte förvanskas enligt plan- och bygglagen. Det är inte förenligt med lagen eller relevanta nationella mål att riva fungerande byggnader, särskilt inte om de utgör värdefulla kulturmiljöer. Det är inte heller en god hushållning av Lindesbergs byggda värden som resurser.”

Läs hela yttrandet >>