Nyheter

Detaljplan för Stångholmsbacken har vunnit laga kraft

Det planarbete som inleddes 2019 har nu vunnit laga kraft och en förtätning med ca 490 bostäder i flerbostadshus längs Stångholmsbacken i Stockholm och vid del av Vårholmsbackarna kan påbörjas.

Projektet är initierat av områdets befintliga tomträttshavare som gemensamt gått samman för att utveckla stadsmiljön kring Stångholmsbacken. För Olov Lindgren har BAU ritat flerbostadshus i tegel som tydliggör gaturummet.

Befintliga parkeringshus längs Stångholmsbacken ska rivas och ersätts av bostadshus. I flerbostadshusens bottenvåningar planeras lokaler för verksamheter eller gemensamhetslokaler för boende. Parker och gator planeras att upprustas i syfte att skapa mer kvalitativa och trygga stadsrum.

I samband med nybyggnad inom fastigheten Stångholmen 3 har BAU också projekterat en ROT-renovering av fastighetsbolagets befintliga lägenheter som nu kompletteras med åtta nya lägenheter i suterrängplan. Kvarterets nya och befintliga bostadsbestånd knyts samman genom en omdaning av de gemensamma vistelseytorna på innergården.

Projektet som är en del av det större programmet Fokus Skärholmen har som målsättning att utveckla en socialt hållbar stadsmiljö, med utgångspunkt i den befintliga bebyggelsemiljöns värden och karaktärsdrag.