Nyheter

Markanvisningstävling för södra kvarteret Bränneriet i Sjöbo

Sjöbo kommun anordnar tävlingen för att hitta en exploatör som vill och kan förverkliga kommunens visioner om ett nytt attraktivt bostadskvarter. Kommunens
avsikt är att träffa ett markanvisningsavtal med den intressent som vinner tävlingen.

Tävlingsbidrag ska vara Sjöbo kommun tillhanda senast 15 november 2022.

Omfattning

Tävlingsområdet omfattar tre flerfamiljshus i fyra våningar och ett antal radhus. Kvarteret Bränneriet ligger i centralt i Sjöbo tätort, strax söder om resecentrum och har under många år varit en tom yta som delat Sjöbo i två delar. Genom att bebygga området är tanken att väva ihop Sjöbos båda delar till en sammanhängande helhet.