Nyheter

Många vill bo i Piteås framtida bostadsområden

Under december och januari genomfördes en dialog för att ge allmänheten möjlighet att tycka till om stadsutvecklingen österut, det vill säga nya bostadsområden i området mellan Strömlida och golfbanan i Piteå. Drygt 400 personer besvarade enkäten, ungefär hälften kan tänka sig att bo här och många är positiva till planeringen av de nya bostadsområdena med närhet till skog och natur.

Medborgardialogen bestod av en webbaserad enkät riktad till allmänheten samt fokusgruppdialoger med 107 barn. Syftet med dialogen var att få in synpunkter kring planeringen av området och få en uppfattning om hur intressanta de nya bostadsområdena Strömnäsbacken och Pitholmshöjden är att bosätta sig i för befolkningen.

Sammanlagt var det 414 personer som besvarade enkäten, varav 18 procent barn och unga under 20 år respektive 10 procent 65 år och äldre. Närmare hälften av de som svarat har skrivit att de är positiva till planeringen av de nya områdena, främst utifrån placering, att det byggs nya bostäder och att mycket av naturen bibehålls. Även de flesta av barnen tycker att det är positivt att det byggs nya bostadsområden.

– Det är kul att det finns ett så stort intresse för att bo här. Det vi kan se från dialogen är att ungefär hälften av alla som svarat kan tänka sig att bo i något av de planerade områdena. Det lovar gott att intresset är särskilt stort hos de unga, säger Britt Fäldt, samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Utöver de som svarat att de kan tänka sig att bo här i närtid har ytterligare 36 procent svarat att de eventuellt kan tänka sig att bo här i framtiden.

Värdefulla synpunkter

Intresset för att bo i villa var populärast, därefter kom lägenhet och radhus/parhus. Intresse finns både för hyres- och bostadsrätter.

Cirka 14 procent av respondenterna kan inte tänka sig att bo här av olika anledningar, till exempel att de inte vill medverka till att förstöra naturen eller att de vill bo närmare centrum eller i någon av Piteås byar.

– I dialogen kom det fram väldigt tydligt att både barn och vuxna är angelägna om att så mycket som möjligt av skog, träd och natur sparas för att det ska bli attraktiva bostadsområden. Många ser också naturen som en arena för möten, friluftsliv och rekreation. Skogen och naturen ses som en resurs och en tillgång att få bo nära, säger Anna Stamblewski, samhällsutvecklare som varit ansvarig för dialogen.

En tredjedel av respondenterna har lämnat synpunkter, till exempel oro för att skog och natur försvinner och att villabebyggelse ska ske i snabbare takt. Fler medskick i arbetet med bostadsutvecklingen var att ta fram detaljplaner med möjligheter för olika byggrätter, främjande av god kollektivtrafikförsörjning och god utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Barnen framförde förslag om sådant som uppmuntrar till en variation av aktiviteter i området, exempelvis sociala ytor som tilltalar ungdomar och sportytor. Bra kollektivtrafik och utveckling av badplats vid Pitholmsträsket var andra förslag. De lyfte också olika insatser för att skapa trygga bostadsområden, till exempel belysning, låga hastigheter för bilar samt gångvägar.

– Vi är väldigt tacksamma för alla som har engagerat sig och besvarat frågorna i den här dialogen, både barn, ungdomar och vuxna. Resultatet av dialogen är värdefullt i det fortsatta arbetet med utvecklingen av bostadsområdena och omgivningarna, säger Anna Stamblewski.

– Resultatet från dialogen har redan använts som ett underlag när vi valde ut de tre aktörersom ska bygga i området och kommer även att vara ett viktigt underlag i det kommande detaljplanearbetet, säger Jessica Nilsson, projektledare för Stadsutveckling öster.

Att bostadsområdena blir barnvänliga var också högt prioriterat i dialogen. Det är också centralt att områdena blir trygga och barnvänliga för barnens bästa och deras rätt till liv och utveckling, lek, vila, fritid och rekreation (artikel 3, 6 och 31 i Barnkonventionen).

– Att lägga stort fokus på barnen ligger helt i linje med Piteå kommuns mål att bli Sveriges barnvänligaste kommun, säger Britt Fäldt.