Nyheter

Planer på nytt vårdboende i Karlstad

Vård- och omsorgsnämnden i Karlstad fattade idag beslut om att påbörja planeringen för ett nytt vårdboende i Karlstad.

Vårdboendet föreslås att byggas i östra Karlstad och ska ersätta vårdboendet Gunnern som ligger på Rud. Boendet kommer att utökas från dagens 48 platser till 60–70 platser. Vårdboendet föreslås byggas och drivas av Karlstads kommun.

– I den lokalutredning som genomfördes 2021 framkom det att Gunnern är i behov av omfattande renovering. En renovering skulle kräva en evakuering av boendet och vi ser därför att det i det här fallet är bättre att bygga ett helt nytt boende anpassat efter dagens behov, säger Christian Holm Barenfeld, ordförande, vård- och omsorgsnämnden.

Den demografiska utvecklingen visar på en ökande andel äldre framför allt i åldersgruppen 80 år och äldre. I denna åldersgrupp återfinns de flesta som har behov av särskilt boende.

I Karlstad arbetas det aktivt med att äldre ska kunna bibehålla och öka sin självständighet. Genom välfärdsteknik, digitala tjänster och hjälpmedel kan de klara sig längre hemma. Trots detta kommer behoven av vård- och trygghetsboenden att öka.

– Vi är överens om att vi i Karlstad behöver fler boenden för att kunna hantera den demografiska utvecklingen i Karlstad. Vi behöver helt enkelt säkerställa att det finns bra boenden för våra äldre även i framtiden, fortsätter Christian.

Vård- och omsorgsförvaltningen får också i uppdrag att i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen samt kommunledningskontoret upprätta en långsiktig plan över vilka vård- och trygghetboenden som kan behöva ersättas med nya respektive vilka som är möjliga att upprusta/renovera samt inom vilken tidsperiod detta bör ske.

– Det är viktigt att beakta ett framtida behov av att modernisera befintliga boenden för att skapa hållbara, ändamålsenliga och funktionella boenden, säger Monica Fredriksson, utvecklingsledare vård- och omsorgsförvaltningen.