Nyheter

Nytt akutsjukhus i Räppe

Under onsdagen beslutade Region Kronobergs regionfullmäktige att nytt akutsjukhus ska byggas i Räppe. Med anledning av detta går kommunen nu in i nästa fas med att bland annat ta fram en avsiktsförklaring för fastigheten i centrum där dagens centrallasarett ligger, ny detaljplan för den västra sidan i Räppe och planera för kommande ledningsomläggningar.

Tillsammans med Region Kronoberg ska kommunen nu ta fram och besluta om en avsiktsförklaring för fastigheten där dagens centrallasarett ligger. Avsiktsförklaringen ska visa på hur parterna tillsammans ska utveckla området i centrum på bästa sätt för invånare, näringsidkare och besökare. Det är Region Kronoberg som äger detta område i centrum.

– För vår del påbörjas nu arbetet tillsammans med kommuninvånarna och andra intressenter att omvandla och utveckla vår mest centrala, natursköna och attraktiva stadsdel i Växjö. Möjligheterna är stora och jag ser fram emot ett gediget samarbete och delaktighet från region, näringsliv, universitet men framförallt kommuninvånarna själva för att få till en stadsdel som stärker och lyfter Växjö ännu mer, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med den västra sidan startar upp igen

Under våren 2022 startar kommunen upp arbetet med detaljplanen för den västra sidan i Räppe igen. I denna detaljplan ingår bland annat var exakt den nya sta­tionen ska placeras och hur Stora Räppevägen ska korsa Kust-till-kustbanan så att vi får en långsiktig och hållbar lösning. I detaljplanen för den västra tomten kommer kommunen även precisera de åtgärder som kommer att krävas för att minimera risken för översvämning på den västra sidan.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för den östra sidan (Rimfrosten 1 med flera) den 14 december 2021. Detaljplanen har sedan blivit överklagad och kommunen inväntar besked från mark- och miljödomstolen.

Förberedande arbeten på plats

Under 2023 planerar kommunen att påbörja arbetet i Räppe med att lägga om bland annat el- samt vatten- och avloppsledningar för att regionen sedan ska kunna påbörja sin byggnation. Kommunen kommer efter ledningsarbetena att återställa gång- och cykelvägen längs med väg 23. I samband med detta kommer kommunen även att förstärka befintlig bullervall längs med Stora Räppevägen för att minimera bullret för de närboende.

– Det är mycket arbeten som ska vara på plats i området dels innan regionen kan starta sin byggnation, dels innan det nya sjukhuset kan tas i drift 2029. Det är även flera parter som ska samordna sitt arbete. Det ligger exempelvis på Trafikverket att driva flera av infrastruktursatsningarna i området samt ta fram en vägplan för den nya trafikplatsen, berättar Mikael Johansson, projektledare.

Efter att Trafikverket tagit fram en vägplan kommer kommunen att bygga om en del av Stora Räppevägen för att skapa en bättre och mer tillgänglig anslutning till det nya sjukhusområdet.