Nyheter

Nytt planarbete för Brinken i Umeå

Planbesked har lämnats för en ny detaljplan på Brinken i Umeå, ovanför strandpromenaden väst på stan. Mark- och miljööverdomstolen har tidigare upphävt en detaljplan för Brinken med hänvisning till strandskyddet.

Byggnadsnämnden anser att den nya ansökan utformats på ett sätt som innebär bättre förutsättningar för att upphäva strandskyddet.

– Den nya detaljplanen kommer innebära en mindre exploatering än tidigare. Bebyggelsen kan disponeras på ett sätt som innebär betydligt mindre inskränkningar i allmänhetens tillgång till parkmarken. Vi ska även tydligare förklara varför bostäder behöver placeras just på den här platsen, med betoning på de riktlinjer om 5-kilometersstaden och den täta blandstaden som finns i översiktsplanen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) upphävde tidigare en detaljplan i området med hänvisning till strandskyddsbestämmelserna. Enligt MÖD var det inte tillräckligt motiverat varför samma antal bostäder inte kunde placeras på annan plats, utanför strandskyddat område.

I den ansökan som nu inkommit vill sökande riva befintliga byggnader och bygga två bostadshus om 8–10 respektive 4–6 våningar. En tidig bedömning baserad på skiss i planansökan är att det kan bli cirka 40 bostäder. Mellan de två huskropparna planeras ett nedgrävt parkeringsgarage med friyta på bjälklag. Husen som planeras rivas är angivna som värdefulla enstaka hus enligt byggnadsordningen för Väst på stan. I planarbetet ska bebyggelsens struktur utredas. En alternativ placering med bebyggelsen samlad mot hörnet Kvarnvägen/Västra Brinkvägen kan vara ett alternativ.

Skredrisk och naturmiljö

Planområdet ligger inom ett skredriskområde och det är något som utretts i arbetet med den tidigare detaljplanen. Den tidigare utförda geologiska utredningen visade att byggnader är möjliga på platsen utan att medföra ökad skredrisk. Utformning och omfattning av de stabiliserande åtgärderna som krävs samt dess eventuella effekter på parkområdet och skogen kommer att utredas närmare i det kommande planarbetet.

Arbetet med detaljplanen beräknas påbörjas andra kvartalet 2022 och planen beräknas antas fjärde kvartalet 2023.