Nyheter

Falu Energi & Vatten bygger fjärrvärmecentral och nät i Sundborn

Text: Kjell-Arne Larsson

Kommunens skola och idrottshall samt bostäder som tillhör det kommunala bolaget Kopparstadens ska nästa år börja värmas med fjärrvärme.

– Det är en ovanlig och fördelaktig situation att kunna anlägga fjärrvärme på en så liten ort. Det har möjliggjorts genom samarbete och helhetstänk, och genom att kommunkoncernen tillsammans har tillräckligt stort värmeunderlag för en investering, säger Sofie Bergsten, projektledare hos Falu Energi & Vatten.

Idag finns inte någon fjärrvärme i Sundborn. Nu byggs ett nät till Sundborns skola, idrottshallen och Kopparstadens bostäder vid Blomster- och Kyrkvägen. Bostadsbolagets nya hus på Ramsnäsvägen kommer också att anslutas.

Två pannor

För värmeproduktionen uppförs en panncentral på en naturtomt som tillhör skolan. Centralen kommer att ha en fastbränslepanna på 350 kW med verkningsgraden 94 %, och dessutom en biooljepanna på 450 kW. Fastbränslepannan kommer att köras praktiskt taget året runt. Biooljepannan ska användas som reserv och för spetslast.

Pannorna installeras i ett pannhus som kläds med faluröd träpanel. En 40 kbm stor pelletsilo utförs också i falurött. Oljetanken för bioljepannan placeras i pannhuset. Det hela ska smälta in i den lantligt präglade kulturmiljön i Sundborn.

Den förstnämnda pannan kommer att eldas med pellets, som sedan 2012 tillverkas av Falu Energi & Vatten. Råvaran är spillprodukter från det lokala skogsbruket, bland annat från sågverket i Insjön, och energin för tillverkningsprocessen utgörs av spillvärme från Västermalmsverket i Falun. Bland annat genom lokal råvara och genom att kunna köra kraftvärmeverket på Västermalm fler timmar av året, minimeras transporter samtidigt som systemverkningsgraden höjs i företagets samlade verksamhet.

– Vi utgår från våra lokala förutsättningar och skapar ett lokalt kretslopp. Ett projekt som är såväl miljömässigt som ekonomiskt hållbart och som även framtidssäkrar eleffekten i Sundborn, berättar Sofie Bergsten.

Logistiken för hela hanteringen blir optimerad då befintliga värmesystem synkroniseras. Falu Energi & Vatten har fler pelletstransporter runt om i kommunen och driftpersonalen kan rondera panncentralen och samtidigt det närliggande vattenkraftverket. För biooljepannan kommer troligen HVO att väljas som bränsle.

Även utvecklingsprojekt

– Parallellt med investeringsprojektet har vi startat ett utvecklingsprojekt för att optimera hela fjärrvärmesystemet, fortsätter Sofie Bergsten. Vi får här ett avgränsat mindre nät med olika typer av anslutna fastigheter och förbrukningskurvor såsom skola och hyresbostäder. Det nya värmesystemet är initialt avgränsat till kommunkoncernen vilket ger oss en unik möjlighet till en testbädd för gemensam energioptimering och nya samarbetsformer. Optimeringar som om de faller väl ut sedan kan skalas upp till såväl Faluns som andra kommuners och energiföretags värmenät, i Sverige och på andra håll.

Driften under de första åren får visa hur stor kapaciteten är på nya pannan. På sikt är Falu Energi & Vatten öppna för att ansluta fler kunder och utöka nätet.

Miljövinsterna med projektet är flera till exempel att skolan kan avveckla användning av fossil olja och därmed minska sin miljöbelastning med 70 procent.

FAKTA:

Tidplan: september 2021 – mars 2022

Byggherre: Falu Energi & Vatten AB

Entreprenör, mark och fundament: Peab

Leverantör, pannor och pannhus: Bioptima AB