Nyheter

Midroc vinner markanvisningstävling i Östberga, Stockholm

Projektet Parkstråket i Östberga, söder om Stockholm ingår i stadsutvecklingsprojektet Årstafältet-Östberga och är en del av Östbergaprogrammet. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder till Midroc Properties. Beslutet togs i exploateringsnämnden i Stockholm 25 november.

Den aktuella tomten ligger i sluttningen mellan Östbergabackarna och gångstråket i parken mellan Östberga och Liseberg. Här föreslås ca 100 nya lägenheter motsvarande totalt ca 6 500 kvm total yta.

– Det är oerhört roligt att vi får vara med och utveckla Östberga. Vi har tagit fram ett projektförslag tillsammans med White Arkitekter som visar exempel på en fantastiskt fin förtätning i ett expansivt område nära Stockholms innerstad som snart kommer få ännu bättre kommunikationer, säger Jakob Ljunggren, affärschef på Midroc Properties.

– Vi är väldigt glada att få fortsätta utveckla det här strategiskt viktiga bostadsprojekt ihop med Midroc. Här ser vi en unik möjlighet att tillsammans skapa ett projekt som binder ihop Östberga, Liseberg och Årstafältet, och skapar trygga stråk för människor att röra sig på i en stadsmässig, formstark och hållbar förpackning, säger Fredrik Fernek, partner och gruppchef på White Arkitekter.

Midrocs projekt innehåller fem nya punkthus, mycket kraft har lagts på hur ytorna mellan husen ska utformas och bl.a. föreslås en grillplats på allmän plats som även andra Östbergabor kan ha glädje av. Midroc planerar även för en lokal, för till exempel ett café, i hörnet mot Östbergabackarna, närmast Östberga centrum. Midrocs förslag visar genom sin utformning och lägenhetsstorlekar på en ambition att skapa attraktiva bostäder i Östberga och möjliggöra flyttkedjor från exempelvis villor i närbelägna Liseberg.

Exploateringskontoret på Stockholm stad bedömer att projektet Parkstråket kommer att bidra positivt till utvecklingen av Östberga genom ett mer varierat bostadsutbud, ökad trygghet både i Lisebergsparken och i gatumiljön och genom den stärkta kopplingen mellan Östberga och Liseberg.

En del av Stockholm stads motivering bakom beslutet löd:

”Midroc bedöms vara en långsiktig aktör med stor bredd och variation i genomförda projekt. Årstafältet-Östbergaprojektet har sedan tidigare god erfarenhet av bolaget genom deras medverkan i Årstafältets etapp 2 och ser att byggaktören anstränger sig för att uppfylla stadens mål.”