Nyheter

Klart: Nya bostäder i Hok, Vaggeryd

En ny detaljplan för norra delen av Hoks tätort har vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att kommunen tillsammans med byggaktörer kan börja skapa nya bostäder.

Den aktuella detaljplanen innebär en förtätning av orten och området blir en påbyggnad av befintlig infrastruktur och bebyggelse. Detaljplanen möjliggör för bebyggelse i form av villor, rad-, par- och kedjehus samt flerbostadshus.

– Det är roligt och viktigt att vi nu genom detaljplanen har skapat förutsättningar för nya bostäder i Hok. Det är ett attraktivt läge i en kommun som växer. Här finns möjligheter att skapa en tilltalande bostäder i fler olika former, säger kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson.

Bebyggelsen som föreslås inom planområdet är villor, rad-, par-, eller kedjehus samt flerbostadshus. Bebyggs planområdet enbart med enbostadshus uppskattas de till 17 stycken. Tomterna kan då variera i storleken mellan ca 850-1300 m2.

Detaljplanen ger möjlighet att uppföra flerbostadshus i detaljplanens norra samt södra del där byggnadshöjden motsvarar fyra våningar. Byggnation av flerbostadshus innebär ett utökat antal bostäder inom planområdet i jämförelse med enbart villatomter, för detta kan det komma att bli aktuellt med markanvisningar. Det finns ingen planbestämmelse som styr varken bostadstyp eller fastighetsstorlek utan syftet är att möjliggöra för villor, rad-, par- eller kedjehus samt flerbostadshus. Planområdet bibehåller stora ytor med naturmark som fortsättningsvis kan fungera som rekreationsområde, hantering av dagvatten och för klimatanpassning.

Vad händer nu?

Fastigheterna som detaljplanen omfattar kommer beröras av lämpliga fastighetsbildningsåtgärder för att skapa nya tomter som kommunen kan sälja. Politiskt beslut inför avstyckning av tomter för försäljning och eventuell markanvisning kommer att tas i december.