Nyheter

Klart – detaljplaner i Kopparlunden i Västerås har vunnit laga kraft

Enligt Västerås Stad så har de nya detaljplanerna för Kopparlunden nu vunnit laga kraft. Det betyder att detaljplanearbetet är klart och att staden kan börja skapa det nya Kopparlunden där den unika kulturmiljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser.

Kopparlunden med dess centrala placering nära Västerås centralstation står inför en omfattande omvandling med nya bostäder och verksamheter och Dreem arkitekter är stolta över att tillsammans med Klövern vara med och utveckla ett av kvarteren i detta historiska och karaktäristiska område.

— Det är otroligt roligt att detaljplanerna nu vinner laga kraft så att vi kan utveckla Kopparlunden samtidigt som vi gör den unika kulturmiljön mer tillgänglig för västeråsarna. Genom att skapa nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser kan vi göra hela området till en mer levande, trygg och trivsam stadsdel, säger Staffan Jansson, S, kommunstyrelsens ordförande.

Den 2 september antog kommunfullmäktige de tre detaljplanerna Syd, Mitt och Norr för Kopparlunden. De nya detaljplanerna ger förutsättning att omvandla Kopparlunden till en blandad stadsbebyggelse med exempelvis nya bostäder. De ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar. Den värdefulla industrimiljön skyddas nu mer jämfört med de tidigare detaljplanerna som gällde för området.

— Jag är oerhört stolt över resultatet, särskilt över att varje detaljplan har sin egen karaktär och samtidigt knyter ihop hela området. Västerås industrihistoria med innovation mot framtiden kommer att speglas i detta framtidsområde, säger Staffan Jansson.

Arbetet med detaljplanerna började 2017 och föregicks av ett omfattande planarbete för hela området. Sedan de första detaljplaneförslagen presenterades i samrådet 2019 har stora förändringar skett för att bättre värna kulturmiljön och möta de åsikter som kommit in. Kulturmiljöutredningar och gestaltningsprogram har tagits fram, dessa har varit viktiga underlag för ändringarna.

En förändring som skett är att höjden och placering av ny bebyggelse har ändrats. Ambitionsnivån när det gäller hur nya byggnader ska anpassas till områdets industrikaraktär är hög, bland annat kan mycket tegel användas som fasadmaterial. Det finns även fler parker nu jämfört med i de tidigare förslagen. Förskolegårdarna har också blivit större.

Kopparlunden utvecklas i fyra nya detaljplaner. Det är tre av dem som har vunnit laga kraft nu. Den fjärde, detaljplan Öst, kommer att påbörjas i ett senare skede.

Det kvarter som Dreem och Klövern har utvecklat i södra delen av Kopparlunden ligger med östra sidan mot järnvägspår och mot västra sidan ligger ett parkstråk som sträcker sig genom hela Kopparlunden. Kvarteret planeras innehålla bostäder med tillhörande bostadsgård och lägre komplementbyggnader.