Nyheter

Nya överföringsledningar i havet mellan Fjällbacka och Kämpersvik

Text: Gösta Löfström

Tanums kommun i norra Bohuslän har byggt nya överföringsledningar i havet mellan Fjällbacka och Kämpersvik. Det gäller både färskvatten och avloppsvatten. Projektet innebär en standardhöjning och utökad kapacitet.

Det projekt som nu har avslutats avser nya överföringsledningar i havet utanför kommunens kustlinje, från Fjällbacka och norrut till Kämpersvik, söder om Grebbestad, en sträcka på cirka 8000 meter. Därtill har anslutande VA-ledningar lagts in i Väddökilen med en total ledningslängd på cirka 1500 meter och till Mörhult cirka 1000 meter samt Ingrid Bergmans torg cirka 500 meter.

Sjöledningarna har två landanslutningar i Fjällbacka, vid Mörhult och vid avloppsreningsverket och sträcker sig i havet söder om och strax utanför Köttö och Väddö, norrut utefter kusten till Kämpersvik, där man i stort sett följt befintlig farled. Från Mörhult kommer dricksvattenledningen senare att anslutas till ett planerat vattentorn på Källvikshöjden söder om Fjällbacka.

Tillkommande projekt

Avloppsvatten från Fjällbacka ska efter transport norrut genom ledningarna till Kämpersvik pumpas till Bodalens avloppsreningsverk strax söder om Grebbestad. Sedan ledningarna lagts i havet ska arbeten utföras inne i Fjällbacka avloppsreningsverk innan avloppet kan pumpas till Bodalen. Reningsverket i Fjällbacka kommer att byggas om till en pumpstation med utjämningsbassänger. Mellan Kämpersvik och Bodalen är det förberett med ledningar sedan några år.

Parallellt med avloppsledningen har en ny dricksvattenledning anlagts i syfte att öka tillgången på dricksvatten i Fjällbacka och Hamburgsundsområdet söder om Fjällbacka. Ledningen behövs för att kapaciteten ska öka och för att öka trycket i framtiden när fler abonnenter ansluts i de här områdena.

I ett separat projekt med start om några månader kommer Långsjö-området innanför Väddökilen senare att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

–I det här projektet har vi haft möjlighet att övervaka arbetet ute till havs med hjälp av drönare. Vi har kunnat filma och dokumentera en stor del av arbetet, berättar Thomas Carlsson, kommunens projektledare. En utmaning har varit att vi behövt samordna ledningsdragningen inne i Fjällbacka med kommunens bygge av en ny kaj. Det har varit komplicerande, men också bra att kunna samordna arbetena.

Västkustvinter en utmaning

Arbetena har utgått från vikarna i Långsjö, där ledningslängder har svetsats för att sedan flottas ut och sänkas med hjälp av tyngder. Vid landanslutningarna har ledningarna nästan uteslutande förts genom marken med hjälp av styrd borrning.Det är PE-rör som använts, för spillvatten 400 mm och för dricksvatten 280 mm.

– En utmaning har varit att lägga så mycket ledning över vintern på Västkusten, säger Per Hellström, produktionschef vid totalentreprenören Svensk Sjöentreprenad i Malmö. Man får anpassa sig efter väder och vind, men det har gått bra. Det har varit en hel del tilläggsbeställningar, men annars har det inte varit något speciellt, det handlar om vedertagna arbetsmetoder.

FAKTA:

Byggherre: Tanums kommun

Totalentreprenör: Svensk Sjöentreprenad i Malmö AB

Byggtid: Augusti 2020 – september 2021

Entreprenadkostnad: Cirka 37 MSEK

Kostnad hela projektet: 60 MSEK