Nyheter

Halmstad: 23 000 nya bostäder i nytt förslag till översiktsplan

Halmstads kommun behöver ungefär 23 000 nya bostäder byggas till år 2050 för att möta befolkningsökningen och komma tillrätta med bostadsbrist och trångboddhet. Ett omarbetat förslag till översiktsplan, Framtidsplan 2050, klubbades i går av kommunstyrelsen. I förslaget, som går ut på granskning den 1 oktober, beskrivs hur Halmstad kan växa långsiktigt och hållbart.

När förslaget till ny översiktsplan var på samråd förra hösten kom drygt 800 synpunkter in från kommuninvånare, organisationer och företag. Under våren och sommaren har förslaget arbetats om. Synpunkterna som kom in har legat till grund för det förslag som om ett par veckor går ut på granskning. Under två månader finns det då möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Färre bostäder pekas ut i granskningsförslaget jämfört med tidigare förslag. Sammanlagt pekas 22 300 bostäder ut i granskningsförslaget. Ytterligare 1 000 bostäder förväntas tillkomma runt om i kommunen, till exempel genom förtätning och spridd bebyggelse.

Tillgången på gröna miljöer för rekreation skiljer sig ganska kraftigt åt beroende på var i kommunen man bor. I den nya översiktsplanen föreslås därför återhållsamhet med ny byggnation i tätbebyggda stadsdelar där tillgången till park och grönytor redan i dag är liten, till exempel på Nyhem och Andersberg. I dessa stadsdelar föreslås gröna promenadstråk till Östra stranden och Fylleån.

Störst tillgång på gröna ytor för rekreation finns i Tylösand-Frösakull-området. Så är det också vid en full utbyggnad av Framtidsplan 2050. I förslaget planeras för att en del av Sandhamn (Eketångaskogen), drygt 30 hektar, bebyggs med sammanlagt 1 000 bostäder. Det är en minskning med 700 bostäder jämfört med samrådsförslaget. Till största delen säkerställs området som så kallad ”grönyta att bevara”. Ytan som bevaras är drygt 80 hektar, vilket motsvarar den sammanlagda ytan av Galgberget, 65 hektar, och Linehedsparken, 15 hektar.

I centrala Halmstad föreslås 3 200 bostäder och ytor pekas ut för offentlig service, framför allt för skolor och förskolor. Klimat- och vägreservat avsätts på Söder. En fördjupad översiktsplan för centrum kommer på samråd under hösten.