Nyheter

Sveriges smartaste stadsdel Tamarinden tar form

Lägg Tamarinden på minnet. Här planeras just nu Sveriges kanske smartaste stadsdel. Målet är tydligt – Tamarinden ska visa vägen för framtiden. I området ges förutsättningar för nya innovativa kliv när det gäller energi, uppvärmning och smart boendemiljö. Och Tyréns är med på resan.

Som en del av Sörbyängen lite mer än två kilometer sydost om Örebro centrum planeras 700 nya bostäder. Nära universitetet, i gränslandet mellan stad och rekreation, ska ett fem hektar stort området bebyggas med flerbostadshus, radhus, verksamhetslokaler och förskolor.

– Ambitionen är att bygga klimatsmart och därmed bidra till en snabb klimatomställning. Vi har olika teman som genomsyrar allt vi gör på allmän plats och fastighetsmark, säger Caroline Hellund, Projektledare på tekniska förvaltningen, Örebro kommun.

Detaljplanen blev startskottet 2016 och i våras sattes spaden i marken för den första etappen av underliggande infrastruktur. Hela området beräknas vara färdigställt 2025.

Dela el och värme på ett nytt sätt

Redan nu är det klart att husen ska dela energi på ett helt nytt sätt, vilket är ett samarbete mellan kommunen, E.ON, Epiroc, Kumbro, Örebro Bostäder (ÖBO) samt byggaktörerna Friendly Building, Magnolia, Serneke och Tornet. Varje byggnad kommer ges möjlighet att ansluta till det lokala energinätet och uppmuntras att uppföras med solceller, batterier och en styrenhet som kan kopplas till en lokal systemoperatör som verkar på områdesnivå.

Tamarinden deltar även i ett pilot- och demonstrationsprojekt för energigemenskaper tillsammans med ett bostadsområde Hammarby Sjöstad.

– Tamarinden ska vara innovativt och nytt. ÖBO har varit drivande i att skapa samarbete för energidelning och byggaktörerna har valts ut via en tävling. Samarbete och samordning är viktigt, slår Caroline fast.

– Ett bra samarbete mellan olika branscher och aktörer måste till, och då kan vi ta kliv framåt för att få till ett klimatsmart och hållbart bostadsbyggande, säger Emil Axfors, uppdragsansvarig på Tyréns . Det finns ett stort engagemang från alla parter och vi har ett mycket bra och positivt samarbete när det gäller Tamarinden.

Stort fokus på gestaltningen

Tyréns har sedan tidigare ett ramavtal med Örebro kommun. Uppdraget för Tamarinden omfattar bland annat detaljprojektering för allmän platsmark; gata, park, el och belysning. Det är stort fokus på gestaltning i området, där Fojab har tagit fram ett gestaltningskoncept. Från Tyréns sida arbetar bland annat landskapsarkitekt tillsammans med kompetenser inom markmiljö, belysning, geoteknik, konstruktion, gata/mark, VA, landskap, BAS-P och kalkyl.

Tamarindenområdet är omväxlande med gemensamma ytor i gata, parkyta, lekplatser, spänger och en scen på allmän plats.

– Det finns flera tekniska utmaningar i uppdraget. Det är svartlera i området, vilket gör höjdsättningen utmanande med följd att dagvatten och skyfallshanteringen måste hanteras med precision. Här samarbetar gestaltning med mark och VA-projektör, för att skapa ledstråk för vatten till bland annat försänkta växtbäddar. Det gäller också att få ihop gestaltningen på förgårdsmarken tillsammans med alla exploatörer och Örebro kommun, så att det hänger ihop på ett bra sätt, förklarar Emil.

Innovation som underlättar

I arbetet med Tamarinden fokuseras på ny teknik, hållbarhet och möjligheter med digitalisering. Något som ligger naturligt för Tyréns, som sedan länge uttalat och målmedvetet satsar på innovation och värdeskapande resultat kopplat till hållbar samhällsbyggnad.

Tyréns är stiftelseägt och en stor del av vinsten återinvesteras årligen i forskning och innovation.

– Innovation handlar om att skapa något nyttsom ger verkligt värde för kunden och användaren, det är en central fråga för oss på Tyréns. Ett speciellt framtaget innovationsprogram med heltidsanställda innovationscoacher finns för att ta om hand om alla goda idéer, vilket är något vi tar med oss in i arbetet med Tamarinden, säger Emil.

– Vi undersöker vad vi kan göra som vi aldrig gjort förut. Det kan handla om skyltar för att synliggöra energidelningen, glasgolv för se ledningarna undertill för att pedagogiskt kunna förklara eller bänkar med solceller där mobilen kan laddas. Eller smart energibesparande belysning med sensor som känner av belysningsbehovet. Det finns mycket på marknaden, men kanske ännu inte testade i offentlig miljö eller i Örebro. Det ska vara innovation som underlättar och är praktiskt ur ett driftsperspektiv. Vi har en lång lista som ska sorteras innan vi går vidare och vi ska inom kort även träffa Tyréns innovationscoacher för att få ytterligare inspel om vad som är på gång, berättar Caroline.

– Tyréns har en styrka i att ha en stor samlad kompetens. Det är otroligt kul och inspirerande att få vara med och driva utvecklingen framåt tillsammans med så många olika kompetenta aktörer som verkligen vill framåt, avslutar Emil.

Fem teman ger röd tråd

Definitionen av vad som ska prägla Tamarinden är formulerat i fem teman som löper som en röd tråd, allt ifrån markanvisning och urval av byggaktörer till den färdiga stadsdelen.

Smart stad – Tamarinden är en stadsdel som ska präglas av smarta lösningar. Visionen är att byggnaderna ska kunna reducera, producera, lagra och dela energi på ett sätt som aldrig har gjorts tidigare.

Livet mellan husen – Här skapas förutsättningar för ett levande och urbant vardagsrum där människor kan mötas och där gröna miljöer flätas samman med byggnader, rörelse och aktiviteter.

Gröna gårdsmiljöer – I Tamarinden ges förutsättningar för grönskande gårdsmiljöer som är fria från bilparkering som skapar mervärden för de boende.

Innovativ och inbjudande arkitektur – Bebyggelsen i Tamarinden är varierad och gestaltas med utgångspunkt i att berika livet mellan husen och främja smarta lösningar i stadsdelen.

Hållbar mobilitet – Tamarindens läge i staden och utbudet av hållbara mobilitetslösningar gör cykeln till det mest självklara sättet att transportera sig och bidrar till ett minskat behov av att äga och använda bil. Biltrafikens närvaro har minimerats vilket bidrar till en tryggare och trivsammare miljö där människan kan stå i fokus.

Läs mer om Tamarinden

Tamarinden deltar i pilotprojekt om energigemenskap